1. kai edeixen moi kaqaron potamon udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou

2. en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn

3. kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw

4. kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

5. kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtizei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

6. kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei

7. idou ercomai tacu makarioV o thrwn touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou

8. kai egw iwannhV o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta

9. kai legei moi ora mh sundouloV sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson

10. kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou oti o kairoV egguV estin

11. o adikwn adikhsatw eti kai o rupwn rupwsatw eti kai o dikaioV dikaiwqhtw eti kai o agioV agiasqhtw eti

12. kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai

13. egw eimi to a kai to w arch kai teloV o prwtoV kai o escatoV

14. makarioi oi poiounteV taV entolaV autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin

15. exw de oi kuneV kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV o filwn kai poiwn yeudoV

16. egw ihsouV epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taiV ekklhsiaiV egw eimi h riza kai to genoV tou dabid o asthr o lamproV kai orqrinoV

17. kai to pneuma kai h numfh legousin elqe kai o akouwn eipatw elqe kai o diywn elqetw kai o qelwn lambanetw to udwr zwhV dwrean

18. summarturoumai gar panti akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epitiqh proV tauta epiqhsei o qeoV ep auton taV plhgaV taV gegrammenaV en bibliw toutw

19. kai ean tiV afairh apo twn logwn biblou thV profhteiaV tauthV afairhsei o qeoV to meroV autou apo biblou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV kai twn gegrammenwn en bibliw toutw

20. legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn nai ercou kurie ihsou

21. h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina