1. kai meta tauta eidon tessaraV aggelouV estwtaV epi taV tessaraV gwniaV thV ghV kratountaV touV tessaraV anemouV thV ghV ina mh pneh anemoV epi thV ghV mhte epi thV qalasshV mhte epi pan dendron

2. kai eidon allon aggelon anabanta apo anatolhV hliou econta sfragida qeou zwntoV kai ekraxen fwnh megalh toiV tessarsin aggeloiV oiV edoqh autoiV adikhsai thn ghn kai thn qalassan

3. legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acriV ou sfragizwmen touV doulouV tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn

4. kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn rmd ciliadeV esfragismenoi ek pashV fulhV uiwn israhl

5. ek fulhV iouda ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV roubhn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV gad ib ciliadeV esfragismenoi

6. ek fulhV ashr ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV nefqaleim ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV manassh ib ciliadeV esfragismenoi

7. ek fulhV sumewn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV leui ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV isacar ib ciliadeV esfragismenoi

8. ek fulhV zaboulwn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV iwshf ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV beniamin ib ciliadeV esfragismenoi

9. meta tauta eidon kai idou ocloV poluV on ariqmhsai auton oudeiV hdunato ek pantoV eqnouV kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwteV enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaV leukaV kai foinikeV en taiV cersin autwn

10. kai krazonteV fwnh megalh legonteV h swthria tw kaqhmenw epi tou qronou tou qeou hmwn kai tw arniw

11. kai panteV oi aggeloi esthkesan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epeson enwpion tou qronou epi proswpon autwn kai prosekunhsan tw qew

12. legonteV amhn h eulogia kai h doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunamiV kai h iscuV tw qew hmwn eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

13. kai apekriqh eiV ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi taV stolaV taV leukaV tineV eisin kai poqen hlqon

14. kai eirhka autw kurie su oidaV kai eipen moi outoi eisin oi ercomenoi ek thV qliyewV thV megalhV kai eplunan taV stolaV autwn kai eleukanan stolaV autwn en tw aimati tou arniou

15. dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmeraV kai nuktoV en tw naw autou kai o kaqhmenoV epi tou qronou skhnwsei ep autouV

16. ou peinasousin eti oude diyhsousin eti oude mh pesh ep autouV o hlioV oude pan kauma

17. oti to arnion to anameson tou qronou poimanei autouV kai odhghsei autouV epi zwsaV phgaV udatwn kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina