1. mh idwn ton moscon tou adelfou sou h to probaton autou planwmena en th odw uperidhV auta apostrofh apostreyeiV auta tw adelfw sou kai apodwseiV autw

2. ean de mh eggizh o adelfoV sou proV se mhde episth auton sunaxeiV auta endon eiV thn oikian sou kai estai meta sou ewV an zhthsh auta o adelfoV sou kai apodwseiV autw

3. outwV poihseiV ton onon autou kai outwV poihseiV to imation autou kai outwV poihseiV kata pasan apwleian tou adelfou sou osa ean apolhtai par' autou kai eurhV ou dunhsh uperidein

4. ouk oyh ton onon tou adelfou sou h ton moscon autou peptwkotaV en th odw mh uperidhV autouV anistwn anasthseiV met' autou

5. ouk estai skeuh androV epi gunaiki oude mh endushtai anhr stolhn gunaikeian oti bdelugma kuriw tw qew sou estin paV poiwn tauta

6. ean de sunanthshV nossia ornewn pro proswpou sou en th odw h epi panti dendrei h epi thV ghV neossoiV h woiV kai h mhthr qalph epi twn neosswn h epi twn wwn ou lhmyh thn mhtera meta twn teknwn

7. apostolh aposteleiV thn mhtera ta de paidia lhmyh seautw ina eu soi genhtai kai poluhmeroV esh

8. ean de oikodomhshV oikian kainhn kai poihseiV stefanhn tw dwmati sou kai ou poihseiV fonon en th oikia sou ean pesh o peswn ap' autou

9. ou kataspereiV ton ampelwna sou diaforon ina mh agiasqh to genhma kai to sperma o ean speirhV meta tou genhmatoV tou ampelwnoV sou

10. ouk arotriaseiV en moscw kai onw epi to auto

11. ouk endush kibdhlon eria kai linon en tw autw

12. strepta poihseiV seautw epi twn tessarwn kraspedwn twn peribolaiwn sou a ean peribalh en autoiV

13. ean de tiV labh gunaika kai sunoikhsh auth kai mishsh authn

14. kai epiqh auth profasistikouV logouV kai katenegkh authV onoma ponhron kai legh thn gunaika tauthn eilhfa kai proselqwn auth ouc eurhka authV parqenia

15. kai labwn o pathr thV paidoV kai h mhthr exoisousin ta parqenia thV paidoV proV thn gerousian epi thn pulhn

16. kai erei o pathr thV paidoV th gerousia thn qugatera mou tauthn dedwka tw anqrwpw toutw gunaika kai mishsaV authn

17. autoV nun epitiqhsin auth profasistikouV logouV legwn ouc eurhka th qugatri sou parqenia kai tauta ta parqenia thV qugatroV mou kai anaptuxousin to imation enantion thV gerousiaV thV polewV

18. kai lhmyetai h gerousia thV polewV ekeinhV ton anqrwpon ekeinon kai paideusousin auton

19. kai zhmiwsousin auton ekaton siklouV kai dwsousin tw patri thV neanidoV oti exhnegken onoma ponhron epi parqenon israhlitin kai autou estai gunh ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon

20. ean de ep' alhqeiaV genhtai o logoV outoV kai mh eureqh parqenia th neanidi

21. kai exaxousin thn neanin epi taV quraV oikou patroV authV kai liqobolhsousin authn oi andreV thV polewV authV en liqoiV kai apoqaneitai oti epoihsen afrosunhn en uioiV israhl ekporneusai ton oikon tou patroV authV kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

22. ean de eureqh anqrwpoV koimwmenoV meta gunaikoV sunwkismenhV andri apokteneite amfoterouV ton andra ton koimwmenon meta thV gunaikoV kai thn gunaika kai exareiV ton ponhron ex israhl

23. ean de genhtai paiV parqenoV memnhsteumenh andri kai eurwn authn anqrwpoV en polei koimhqh met' authV

24. exaxete amfoterouV epi thn pulhn thV polewV autwn kai liqobolhqhsontai en liqoiV kai apoqanountai thn neanin oti ouk ebohsen en th polei kai ton anqrwpon oti etapeinwsen thn gunaika tou plhsion kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

25. ean de en pediw eurh anqrwpoV thn paida thn memnhsteumenhn kai biasamenoV koimhqh met' authV apokteneite ton anqrwpon ton koimwmenon met' authV monon

26. kai th neanidi ou poihsete ouden ouk estin th neanidi amarthma qanatou oti wV ei tiV epanasth anqrwpoV epi ton plhsion kai foneush autou yuchn outwV to pragma touto

27. oti en tw agrw euren authn ebohsen h neaniV h memnhsteumenh kai o bohqhswn ouk hn auth

28. ean de tiV eurh thn paida thn parqenon htiV ou memnhsteutai kai biasamenoV koimhqh met' authV kai eureqh

29. dwsei o anqrwpoV o koimhqeiV met' authV tw patri thV neanidoV penthkonta didracma arguriou kai autou estai gunh anq' wn etapeinwsen authn ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina