1. ean de afanish kurioV o qeoV sou ta eqnh a o qeoV sou didwsin soi thn ghn autwn kai kataklhronomhshte autouV kai katoikhshte en taiV polesin autwn kai en toiV oikoiV autwn

2. treiV poleiV diasteleiV seautw en mesw thV ghV sou hV kurioV o qeoV sou didwsin soi

3. stocasai soi thn odon kai trimerieiV ta oria thV ghV sou hn katamerizei soi kurioV o qeoV sou kai estai katafugh ekei panti foneuth

4. touto de estai to prostagma tou foneutou oV an fugh ekei kai zhsetai oV an pataxh ton plhsion autou akousiwV kai outoV ou miswn auton pro thV ecqeV kai pro thV trithV

5. kai oV an eiselqh meta tou plhsion eiV ton drumon sunagagein xula kai ekkrousqh h ceir autou th axinh koptontoV to xulon kai ekpeson to sidhrion apo tou xulou tuch tou plhsion kai apoqanh outoV katafeuxetai eiV mian twn polewn toutwn kai zhsetai

6. ina mh diwxaV o agcisteuwn tou aimatoV opisw tou foneusantoV oti parateqermantai th kardia kai katalabh auton ean makrotera h h odoV kai pataxh autou thn yuchn kai apoqanh kai toutw ouk estin krisiV qanatou oti ou miswn hn auton pro thV ecqeV kai pro thV trithV

7. dia touto egw soi entellomai to rhma touto legwn treiV poleiV diasteleiV seautw

8. ean de emplatunh kurioV o qeoV sou ta oria sou on tropon wmosen toiV patrasin sou kai dw soi kurioV pasan thn ghn hn eipen dounai toiV patrasin sou

9. ean akoushV poiein pasaV taV entolaV tautaV aV egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou pasaV taV hmeraV kai prosqhseiV seautw eti treiV poleiV proV taV treiV tautaV

10. kai ouk ekcuqhsetai aima anaition en th gh sou h kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kai ouk estai en soi aimati enocoV

11. ean de genhtai anqrwpoV miswn ton plhsion kai enedreush auton kai epanasth ep' auton kai pataxh autou yuchn kai apeqanh kai fugh eiV mian twn polewn toutwn

12. kai apostelousin h gerousia thV polewV autou kai lhmyontai auton ekeiqen kai paradwsousin auton eiV ceiraV tw agcisteuonti tou aimatoV kai apoqaneitai

13. ou feisetai o ofqalmoV sou ep' autw kai kaqarieiV to aima to anaition ex israhl kai eu soi estai

14. ou metakinhseiV oria tou plhsion sou a esthsan oi patereV sou en th klhronomia sou h kateklhronomhqhV en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw

15. ouk emmenei martuV eiV marturhsai kata anqrwpou kata pasan adikian kai kata pan amarthma kai kata pasan amartian hn an amarth epi stomatoV duo marturwn kai epi stomatoV triwn marturwn staqhsetai pan rhma

16. ean de katasth martuV adikoV kata anqrwpou katalegwn autou asebeian

17. kai sthsontai oi duo anqrwpoi oiV estin autoiV h antilogia enanti kuriou kai enanti twn ierewn kai enanti twn kritwn oi ean wsin en taiV hmeraiV ekeinaiV

18. kai exetaswsin oi kritai akribwV kai idou martuV adikoV emarturhsen adika antesth kata tou adelfou autou

19. kai poihsete autw on tropon eponhreusato poihsai kata tou adelfou autou kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

20. kai oi epiloipoi akousanteV fobhqhsontai kai ou prosqhsousin eti poihsai kata to rhma to ponhron touto en umin

21. ou feisetai o ofqalmoV sou ep' autw yuchn anti yuchV ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontoV ceira anti ceiroV poda anti podoV

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina