1. en tw oktwkaidekatw etei thV basileiaV ieroboam ebasileusen abia epi ioudan

2. eth tria ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou maaca qugathr ourihl apo gabawn kai polemoV hn ana meson abia kai ana meson ieroboam

3. kai paretaxato abia ton polemon en dunamei polemistaiV dunamewV tetrakosiaiV ciliasin andrwn dunatwn kai ieroboam paretaxato proV auton polemon en oktakosiaiV ciliasin dunatoi polemistai dunamewV

4. kai anesth abia apo tou orouV somorwn o estin en tw orei efraim kai eipen akousate ieroboam kai paV israhl

5. ouc umin gnwnai oti kurioV o qeoV israhl edwken basileian epi ton israhl eiV ton aiwna tw dauid kai toiV uioiV autou diaqhkhn aloV

6. kai anesth ieroboam o tou nabat o paiV salwmwn tou dauid kai apesth apo tou kuriou autou

7. kai sunhcqhsan proV auton andreV loimoi uioi paranomoi kai antesth proV roboam ton tou salwmwn kai roboam hn newteroV kai deiloV th kardia kai ouk antesth kata proswpon autou

8. kai nun legete umeiV antisthnai kata proswpon basileiaV kuriou dia ceiroV uiwn dauid kai umeiV plhqoV polu kai meq' umwn moscoi crusoi ouV epoihsen umin ieroboam eiV qeouV

9. h ouk exebalete touV iereiV kuriou touV uiouV aarwn kai touV leuitaV kai epoihsate eautoiV iereiV ek tou laou thV ghV paV o prosporeuomenoV plhrwsai taV ceiraV en moscw ek bown kai krioiV epta kai egineto eiV ierea tw mh onti qew

10. kai hmeiV kurion ton qeon hmwn ouk egkatelipomen kai oi iereiV autou leitourgousin tw kuriw oi uioi aarwn kai oi leuitai en taiV efhmeriaiV autwn

11. qumiwsin tw kuriw olokautwmata prwi kai deilhV kai qumiama sunqesewV kai proqeseiV artwn epi thV trapezhV thV kaqaraV kai h lucnia h crush kai oi lucnoi thV kausewV anayai deilhV oti fulassomen hmeiV taV fulakaV kuriou tou qeou twn paterwn hmwn kai umeiV egkatelipete auton

12. kai idou meq' hmwn en arch kurioV kai oi iereiV autou kai ai salpiggeV thV shmasiaV tou shmainein ef' umaV oi uioi tou israhl polemhsete proV kurion qeon twn paterwn hmwn oti ouk euodwqhsetai umin

13. kai ieroboam apestreyen to enedron elqein autwn ek twn opisqen kai egeneto emprosqen iouda kai to enedron ek twn opisqen

14. kai apestreyen ioudaV kai idou autoiV o polemoV ek twn emprosqen kai ek twn opisqen kai ebohsan proV kurion kai oi iereiV esalpisan taiV salpigxin

15. kai ebohsan andreV iouda kai egeneto en tw boan andraV iouda kai kurioV epataxen ton ieroboam kai ton israhl enantion abia kai iouda

16. kai efugon oi uioi israhl apo proswpou iouda kai paredwken autouV kurioV eiV taV ceiraV autwn

17. kai epataxen en autoiV abia kai o laoV autou plhghn megalhn kai epeson traumatiai apo israhl pentakosiai ciliadeV andreV dunatoi

18. kai etapeinwqhsan oi uioi israhl en th hmera ekeinh kai katiscusan oi uioi iouda oti hlpisan epi kurion qeon twn paterwn autwn

19. kai katediwxen abia opisw ieroboam kai prokatelabeto par' autou poleiV thn baiqhl kai taV kwmaV authV kai thn isana kai taV kwmaV authV kai thn efrwn kai taV kwmaV authV

20. kai ouk escen iscun ieroboam eti pasaV taV hmeraV abia kai epataxen auton kurioV kai eteleuthsen

21. kai katiscusen abia kai elaben eautw gunaikaV deka tessaraV kai egennhsen uiouV eikosi duo kai qugateraV deka ex

22. kai oi loipoi logoi abia kai ai praxeiV autou kai oi logoi autou gegrammenoi epi bibliw tou profhtou addw

23. kai apeqanen abia meta twn paterwn autou kai eqayan auton en polei dauid kai ebasileusen asa uioV autou ant' autou en taiV hmeraiV asa hsucasen h gh iouda eth deka

“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina