1. uioV eikosi pente etwn iwaqam en tw basileusai auton kai deka ex eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou ierousa qugathr sadwk

2. kai epoihsen to euqeV enwpion kuriou kata panta osa epoihsen oziaV o pathr autou all' ouk eishlqen eiV ton naon kuriou kai eti o laoV katefqeireto

3. autoV wkodomhsen thn pulhn oikou kuriou thn uyhlhn kai en teicei tou ofla wkodomhsen polla

4. kai poleiV wkodomhsen en orei iouda kai en toiV drumoiV kai oikhseiV kai purgouV

5. autoV emacesato proV basilea uiwn ammwn kai katiscusen ep' auton kai edidoun autw oi uioi ammwn kat' eniauton ekaton talanta arguriou kai deka ciliadaV korwn purou kai kriqwn deka ciliadaV tauta eferen autw basileuV ammwn kat' eniauton en tw prwtw etei kai tw deuterw kai tw tritw

6. kai katiscusen iwaqam oti htoimasen taV odouV autou enanti kuriou qeou autou

7. kai oi loipoi logoi iwaqam kai o polemoV kai ai praxeiV autou idou gegrammenoi epi bibliw basilewn iouda kai israhl

9. kai ekoimhqh iwaqam meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid kai ebasileusen acaz uioV autou ant' autou

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina