1. kai outoi oi kataklhronomhsanteV uiwn israhl en th gh canaan oiV kateklhronomhsen autoiV eleazar o iereuV kai ihsouV o tou nauh kai oi arconteV patriwn fulwn twn uiwn israhl

2. kata klhrouV eklhronomhsan on tropon eneteilato kurioV en ceiri ihsou taiV ennea fulaiV kai tw hmisei fulhV

3. apo tou peran tou iordanou kai toiV leuitaiV ouk edwken klhron en autoiV

4. oti hsan oi uioi iwshf duo fulai manassh kai efraim kai ouk edoqh meriV en th gh toiV leuitaiV all' h poleiV katoikein kai ta afwrismena autwn toiV kthnesin kai ta kthnh autwn

5. on tropon eneteilato kurioV tw mwush outwV epoihsan oi uioi israhl kai emerisan thn ghn

6. kai proshlqosan oi uioi iouda proV ihsoun en galgal kai eipen proV auton caleb o tou iefonnh o kenezaioV su episth to rhma o elalhsen kurioV proV mwushn anqrwpon tou qeou peri emou kai sou en kadhV barnh

7. tessarakonta gar etwn hmhn ote apesteilen me mwushV o paiV tou qeou ek kadhV barnh kataskopeusai thn ghn kai apekriqhn autw logon kata ton noun autou

8. oi de adelfoi mou oi anabanteV met' emou metesthsan thn kardian tou laou egw de proseteqhn epakolouqhsai kuriw tw qew mou

9. kai wmosen mwushV en ekeinh th hmera legwn h gh ef' hn epebhV soi estai en klhrw kai toiV teknoiV sou eiV ton aiwna oti proseteqhV epakolouqhsai opisw kuriou tou qeou hmwn

10. kai nun dieqreyen me kurioV on tropon eipen touto tessarakoston kai pempton etoV af' ou elalhsen kurioV to rhma touto proV mwushn kai eporeuqh israhl en th erhmw kai nun idou egw shmeron ogdohkonta kai pente etwn

11. eti eimi shmeron iscuwn wsei ote apesteilen me mwushV wsautwV iscuw nun exelqein kai eiselqein eiV ton polemon

12. kai nun aitoumai se to oroV touto kaqa eipen kurioV th hmera ekeinh oti su akhkoaV to rhma touto th hmera ekeinh nuni de oi enakim ekei eisin poleiV ocurai kai megalai ean oun kurioV met' emou h exoleqreusw autouV on tropon eipen moi kurioV

13. kai euloghsen auton ihsouV kai edwken thn cebrwn tw caleb uiw iefonnh uiou kenez en klhrw

14. dia touto egenhqh h cebrwn tw caleb tw tou iefonnh tou kenezaiou en klhrw ewV thV hmeraV tauthV dia to auton epakolouqhsai tw prostagmati kuriou qeou israhl

15. to de onoma thV cebrwn hn to proteron poliV arbok mhtropoliV twn enakim auth kai h gh ekopasen tou polemou

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina