1. kai exhlqen o deuteroV klhroV twn uiwn sumewn kai egenhqh h klhronomia autwn ana meson klhrwn uiwn iouda

2. kai egenhqh o klhroV autwn bhrsabee kai samaa kai kwladam

3. kai arswla kai bwla kai asom

4. kai elqoula kai boula kai erma

5. kai sikelak kai baiqmacereb kai sarsousin

6. kai baqarwq kai oi agroi autwn poleiV deka treiV kai ai kwmai autwn

7. eremmwn kai qalca kai eqer kai asan poleiV tessareV kai ai kwmai autwn

8. kuklw twn polewn autwn ewV barek poreuomenwn bameq kata liba auth h klhronomia fulhV uiwn sumewn kata dhmouV autwn

9. apo tou klhrou iouda h klhronomia fulhV uiwn sumewn oti egenhqh h meriV uiwn iouda meizwn thV autwn kai eklhronomhsan oi uioi sumewn en mesw tou klhrou autwn

10. kai exhlqen o klhroV o tritoV tw zaboulwn kata dhmouV autwn estai ta oria thV klhronomiaV autwn esedek

11. gwla oria autwn h qalassa kai maragella kai sunayei epi baiqaraba eiV thn faragga h estin kata proswpon iekman

12. kai anestreyen apo seddouk ex enantiaV ap' anatolwn baiqsamuV epi ta oria caselwqaiq kai dieleusetai epi dabirwq kai prosanabhsetai epi faggai

13. kai ekeiqen perieleusetai ex enantiaV ep' anatolaV epi gebere epi polin katasem kai dieleusetai epi remmwna amaqar aoza

14. kai perieleusetai oria epi borran epi amwq kai estai h diexodoV autwn epi gaifahl

15. kai katanaq kai nabaal kai sumown kai iericw kai baiqman

16. auth h klhronomia fulhV uiwn zaboulwn kata dhmouV autwn poleiV kai ai kwmai autwn

17. kai tw issacar exhlqen o klhroV o tetartoV

18. kai egenhqh ta oria autwn iazhl kai casalwq kai sounan

19. kai agin kai siwna kai rehrwq kai anacereq

20. kai dabirwn kai kiswn kai rebeV

21. kai remmaV kai iewn kai tomman kai aimarek kai bhrsafhV

22. kai sunayei ta oria epi gaiqbwr kai epi salim kata qalassan kai baiqsamuV kai estai autou h diexodoV twn oriwn o iordanhV

23. auth h klhronomia fulhV uiwn issacar kata dhmouV autwn ai poleiV kai ai kwmai autwn

24. kai exhlqen o klhroV o pemptoV ashr

25. kai egenhqh ta oria autwn ex elekeq kai alef kai baiqok kai keaf

26. kai elimelek kai amihl kai maasa kai sunayei tw karmhlw kata qalassan kai tw siwn kai labanaq

27. kai epistreyei ap' anatolwn hliou kai baiqegeneq kai sunayei tw zaboulwn kai ek gai kai fqaihl kata borran kai eiseleusetai oria safqaibaiqme kai inahl kai dieleusetai eiV cwba masomel

28. kai elbwn kai raab kai ememawn kai kanqan ewV sidwnoV thV megalhV

29. kai anastreyei ta oria eiV rama kai ewV phghV masfassat kai twn turiwn kai anastreyei ta oria epi iasif kai estai h diexodoV autou h qalassa kai apo leb kai ecozob

30. kai arcwb kai afek kai raau

31. auth h klhronomia fulhV uiwn ashr kata dhmouV autwn poleiV kai ai kwmai autwn

32. kai tw nefqali exhlqen o klhroV o ektoV

33. kai egenhqh ta oria autwn moolam kai mwla kai besemiin kai arme kai nabwk kai iefqamai ewV dwdam kai egenhqhsan ai diexodoi autou o iordanhV

34. kai epistreyei ta oria epi qalassan enaq qabwr kai dieleusetai ekeiqen iakana kai sunayei tw zaboulwn apo notou kai ashr sunayei kata qalassan kai o iordanhV ap' anatolwn hliou

35. kai ai poleiV teichreiV twn turiwn turoV kai wmaqa dakeq kai kenereq

36. kai armaiq kai arahl kai aswr

37. kai kadeV kai assari kai phgh asor

38. kai kerwe kai megala arim kai baiqqame kai qessamuV

39. auth h klhronomia fulhV uiwn nefqali

40. kai tw dan exhlqen o klhroV o ebdomoV

41. kai egenhqh ta oria autwn saraq kai asa poleiV sammauV

42. kai salabin kai ammwn kai silaqa

43. kai ailwn kai qamnaqa kai akkarwn

44. kai alkaqa kai begeqwn kai gebeelan

45. kai azwr kai banaibakat kai geqremmwn

46. kai apo qalasshV ierakwn orion plhsion iopphV

47. auth h klhronomia fulhV uiwn dan kata dhmouV autwn ai poleiV autwn kai ai kwmai autwn [47a] kai ouk exeqliyan oi uioi dan ton amorraion ton qlibonta autouV en tw orei kai ouk eiwn autouV oi amorraioi katabhnai eiV thn koilada kai eqliyan ap' autwn to orion thV meridoV autwn

48. kai eporeuqhsan oi uioi iouda kai epolemhsan thn laciV kai katelabonto authn kai epataxan authn en stomati macairaV kai katwkhsan authn kai ekalesan to onoma authV lasendak [48a] kai o amorraioV upemeinen tou katoikein en elwm kai en salamin kai ebarunqh h ceir tou efraim ep' autouV kai egenonto autoiV eiV foron

49. kai eporeuqhsan embateusai thn ghn kata to orion autwn kai edwkan oi uioi israhl klhron ihsoi tw uiw nauh en autoiV

50. dia prostagmatoV tou qeou kai edwkan autw thn polin hn hthsato qamnasarac h estin en tw orei efraim kai wkodomhsen thn polin kai katwkei en auth

51. autai ai diaireseiV aV kateklhronomhsen eleazar o iereuV kai ihsouV o tou nauh kai oi arconteV twn patriwn en taiV fulaiV israhl kata klhrouV en shlw enantion kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai eporeuqhsan embateusai thn ghn

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina