1. Manassze tizenkét esztendõs volt, amikor király lett és ötvenöt évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Hefci-Bahnak hívták.

2. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében: azoknak a népeknek iszonyatos tetteit követte, amelyeket az Úr elûzött Izrael fiai elõl.

3. Újra fölépítette a magaslati helyeket, amelyeket atyja, Hiszkija lerombolt, oltárokat emelt Baalnak, oszlopokat emelt, mint Izrael királya, Acháb; imádta az ég egész seregét és szolgált nekik.

4. Még az Úr templomába is épített oltárokat, pedig az Úr megmondta: "Jeruzsálemben szerzek hajlékot nevemnek."

5. Az Úr temploma két elõudvarában oltárt emelt az ég seregének.

6. A fiát tûzbe küldte, jóslásra és bûbájosságra adta magát, halottidézõket és jövendõmondókat tartott, általában sok olyant mûvelt, ami gonosznak számít az Úr szemében, s így ingerelte.

7. Sõt, még bálványt is csináltatott az oszlopra és az Úr templomában állította fel, pedig az Úr megmondta Dávidnak és Salamonnak: "Ebben a templomban szerzek hajlékot nevemnek, örökre, és Jeruzsálemben, amelyet Izrael törzsei közül kiválasztottam.

8. Nem engedem, hogy Izrael lába elhagyja a földet, amelyet atyáidnak adtam, ha hûségesen aszerint élnek, amint meghagytam nekik, a törvény szerint, amelyet szolgám, Mózes szabott nekik."

9. De nem hallgattak rá, és Manassze annyira tévútra vezette õket, hogy nagyobb gonoszságokat mûveltek, mint azok a népek, amelyeket az Úr kiirtott Izrael fiai elõl.

10. Ezért az Úr így szólt szolgái, a próféták által:

11. "Mivel Júda királya, Manassze ezeket a szörnyûségeket mûvelte: nagyobb gonoszságokat követett el, mint elõtte az amoriták, és ráadásul bálványaival még Júdát is bûnbe vitte,

12. azért azt mondja az Úr, Izrael Istene: Bizony, szerencsétlenséget hozok Jeruzsálemre és Júdára, úgyhogy akik hallanak felõle, zúgni fog tõle mindkét fülük.

13. Olyan mérõzsinórt vetek Jeruzsálemre, mint Szamariára, és olyan mérõónt, mint Acháb házára. Kitörlöm Jeruzsálemet, ahogy a tálat szokták kitörölni, aztán, amikor kitörülték, lefordítják.

14. Eltaszítom örökségem maradékát, ellenségei kezére adom, hadd legyenek ellenségeik zsákmánya és prédája,

15. mivel azt tették, ami gonosznak számít a szememben, és ingereltek attól a naptól kezdve, hogy atyáik kivonultak Egyiptomból, mind a mai napig."

16. Manassze ártatlan vért is ontott, annyit, hogy teljesen elöntötte Jeruzsálemet egészen fönti határáig, nem tekintve azt a bûnét, hogy Júdát tévútra vezette, hogy azt tegye, ami gonosznak számít az Úr szemében.

17. Manassze történetének többi részét, amit végbevitt, s elkövetett bûneit mind megírták Júda királyai történetének könyvében.

18. Akkor Manassze megtért atyáihoz, és palotája kertjében, mégpedig Uza kertjében temették el. Fia, Ámon lett helyette a király.

19. Ámon huszonkét esztendõs volt, amikor király lett, és két évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Mesullemetnek hívták, s a Jotbába való Harucnak volt a lánya.

20. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, akárcsak apja, Manassze.

21. Egészen azon az úton járt, amelyen apja járt, õ is azoknak a bálványoknak szolgált, akiknek apja szolgált, és imádta õket.

22. Elhagyta az Urat, atyái Istenét, s nem az Úr útjain járt.

23. Ámon szolgái összeesküvést szõttek ellene, és meggyilkolták a királyt a palotájában.

24. A föld népe azonban mind megölte azokat, akik Ámon király ellen összeesküdtek. S az ország népe fiát, Joziját tette meg helyette királynak.

25. Ámon történetének többi részét, amit végbevitt, följegyezték Júda királyai történetének könyvében.

26. Atyja sírjában temették el, Uza kertjében. Fia, Jozija lett helyette a király.

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina