1. uioV dwdeka etwn manasshV en tw basileuein auton kai penthkonta kai pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou oyiba

2. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exhren kurioV apo proswpou twn uiwn israhl

3. kai epestreyen kai wkodomhsen ta uyhla a katespasen ezekiaV o pathr autou kai anesthsen qusiasthrion th baal kai epoihsen alsh kaqwV epoihsen acaab basileuV israhl kai prosekunhsen pash th dunamei tou ouranou kai edouleusen autoiV

4. kai wkodomhsen qusiasthrion en oikw kuriou wV eipen en ierousalhm qhsw to onoma mou

5. kai wkodomhsen qusiasthrion pash th dunamei tou ouranou en taiV dusin aulaiV oikou kuriou

6. kai dihgen touV uiouV autou en puri kai eklhdonizeto kai oiwnizeto kai epoihsen qelhthn kai gnwstaV eplhqunen tou poiein to ponhron en ofqalmoiV kuriou parorgisai auton

7. kai eqhken to glupton tou alsouV en tw oikw w eipen kurioV proV dauid kai proV salwmwn ton uion autou en tw oikw toutw kai en ierousalhm h exelexamhn ek paswn fulwn israhl kai qhsw to onoma mou ekei eiV ton aiwna

8. kai ou prosqhsw tou saleusai ton poda israhl apo thV ghV hV edwka toiV patrasin autwn oitineV fulaxousin panta osa eneteilamhn kata pasan thn entolhn hn eneteilato autoiV o douloV mou mwushV

9. kai ouk hkousan kai eplanhsen autouV manasshV tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV kuriou uper ta eqnh a hfanisen kurioV ek proswpou uiwn israhl

10. kai elalhsen kurioV en ceiri doulwn autou twn profhtwn legwn

11. anq' wn osa epoihsen manasshV o basileuV iouda ta bdelugmata tauta ta ponhra apo pantwn wn epoihsen o amorraioV o emprosqen kai exhmarten kai ge iouda en toiV eidwloiV autwn

12. ouc outwV tade legei kurioV o qeoV israhl idou egw ferw kaka epi ierousalhm kai epi iouda wste pantoV akouontoV hchsei amfotera ta wta autou

13. kai ektenw epi ierousalhm to metron samareiaV kai to staqmion oikou acaab kai apaleiyw thn ierousalhm kaqwV apaleifetai o alabastroV apaleifomenoV kai katastrefetai epi proswpon autou

14. kai apwsomai to upoleimma thV klhronomiaV mou kai paradwsw autouV eiV ceiraV ecqrwn autwn kai esontai eiV diarpaghn kai eiV pronomhn pasin toiV ecqroiV autwn

15. anq' wn osa epoihsan to ponhron en ofqalmoiV mou kai hsan parorgizonteV me apo thV hmeraV hV exhgagon touV pateraV autwn ex aiguptou kai ewV thV hmeraV tauthV

16. kai ge aima aqwon execeen manasshV polu sfodra ewV ou eplhsen thn ierousalhm stoma eiV stoma plhn twn amartiwn autou wn exhmarten ton ioudan tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV kuriou

17. kai ta loipa twn logwn manassh kai panta osa epoihsen kai h amartia autou hn hmarten ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

18. kai ekoimhqh manasshV meta twn paterwn autou kai etafh en tw khpw tou oikou autou en khpw oza kai ebasileusen amwn uioV autou ant' autou

19. uioV eikosi kai duo etwn amwn en tw basileuein auton kai duo eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou mesollam qugathr arouV ex ieteba

20. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kaqwV epoihsen manasshV o pathr autou

21. kai eporeuqh en pash odw h eporeuqh o pathr autou kai elatreusen toiV eidwloiV oiV elatreusen o pathr autou kai prosekunhsen autoiV

22. kai egkatelipen ton kurion qeon twn paterwn autou kai ouk eporeuqh en odw kuriou

23. kai sunestrafhsan oi paideV amwn proV auton kai eqanatwsan ton basilea en tw oikw autou

24. kai epataxen paV o laoV thV ghV pantaV touV sustrafentaV epi ton basilea amwn kai ebasileusen o laoV thV ghV ton iwsian uion autou ant' autou

25. kai ta loipa twn logwn amwn osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

26. kai eqayan auton en tw tafw autou en tw khpw oza kai ebasileusen iwsiaV uioV autou ant' autou

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina