1. Amikor körülöttük a pogányok meghallották, hogy az égõáldozatok oltárát újra fölépítették, a szentélyt pedig helyreállították, mint azelõtt volt, nagy haragra gerjedtek.

2. Elhatározták, hogy Jákobnak minden köztük élõ fiát kiirtják. Nyomban el is kezdték a nép körében a mészárlást és a pusztítást.

3. Akkor Júdás háborút indított Ézsau Idumeában élõ fia ellen, mégpedig Akrabattene körül, mivel körös-körül szorongatták Izraelt. Nagy csapást mért rájuk, megalázta és kifosztotta õket.

4. Baján fiainak gonoszságára is visszaemlékezett, akik tõr és csapda voltak a népnek, mert leselkedtek rá az utakon.

5. Bástyáikba zárkóztak elõle. Ám õ ostrom alá fogta õket, betöltötte rajtuk az átkot, fölégette bástyáikat az õrséggel együtt.

6. Aztán Ammon fiai ellen fordult. Erõs hadsereggel és nagy sokasággal találta magát szemközt, Timóteus volt a vezér.

7. Számos ütközetet vívtak. Végül fölébük kerekedett, és teljesen megsemmisítette õket.

8. Jázert és leányvárosait is térdre kényszerítette, aztán visszatért Júdeába.

9. A gileádi pogányok is fölkeltek Izrael fiai ellen, noha az õ területükön éltek, hogy kiirtsák õket. Datema erõdjébe menekültek elõlük,

10. s levelet küldtek Júdásnak és testvéreinek, ezzel a hírrel: "Környékünkön a pogányok szövetkeztek, hogy megsemmisítsenek bennünket.

11. Készen állnak az erõd megtámadására, ahova menekültünk; Timóteus a seregük parancsnoka.

12. Ezért gyere, és szabadíts ki bennünket a hatalmából! Mert a mieink közül már sokan elestek.

13. Azokat a testvéreinket, akik a tubiaiak közt éltek, már mind megölték. Asszonyaikat, gyermekeiket és vagyonukat elhurcolták. Mintegy ezer embert lemészároltak."

14. Még olvasták ezt a levelet, amikor már újabb követek érkeztek, Galileából, megszaggatott ruhában; a következõ hírt hozták:

15. "Összefogtak ellenünk Ptolemaisz, Tirusz és Szidon népei és az egész pogány Galilea, hogy megsemmisítsenek bennünket."

16. Amikor Júdás és a nép meghallották ezeket a híreket, nagy népgyûlést hívtak össze, hogy megtanácskozzák, mit tegyenek a szorongatott helyzetben levõ és megtámadott testvéreikért.

17. Júdás azt mondta testvérének, Simonnak: "Válassz magad mellé embereket és menj, szabadítsd ki galileai testvéreidet. Én és testvérem, Jonatán, Gileádba megyünk."

18. Zakariás fiát, Józsefet, valamint a nép egyik vezetõjét, Azariást a sereg maradékával Júdeában hagyta biztosítékul

19. ezzel a paranccsal: "Kormányozzátok ezt a népet! De míg haza nem térünk, háborút ne indítsatok a pogányok ellen!"

20. Simon háromezer férfit vezetett Galileába, Júdás meg nyolcezer férfit Gileádba.

21. Akkor Simon Galileába vonult, és sok támadást intézett a pogányok ellen. Megsemmisítette a pogány népeket.

22. Egészen a ptolemaiszi kapukig üldözte õket. A népek közül mintegy háromezer férfi elesett.

23. Akkor fogta a galileai és az arbattabeli zsidókat asszonyaikkal és gyermekeikkel, valamint minden vagyonukkal együtt, és nagy diadallal Júdeába vitte õket.

24. Júdás, a Makkabeus és testvére, Jonatán átkelt a Jordánon, és három napig meneteltek a pusztában.

25. Találkoztak a nabateusokkal. Ezek barátsággal viseltettek irántuk, és mindent tudtukra adtak, ami Galileában a testvéreikkel történt:

26. közülük sokan be vannak zárva Bozorában, Bozorban, Alemában, Kaszfóban, Makedban és Karnaimban, ezekben a nagy és megerõsített városokban,

27. de Gileád többi városaiban is körül vannak zárva; elhatározták, hogy reggel megtámadják az erõdöket és egyazon napon mindannyiukat megsemmisítik.

28. Akkor Júdás gyorsan visszafordult a pusztán át Bozora felé. Meghódította a várost, kardélre hányta a lakosság férfi tagjait, kifosztotta és lángba borította.

29. Éjszaka tovább indult, és az erõd alá vonult.

30. Amikor megvirradt és kinyitották a szemüket, lám, egy megszámlálhatatlanul nagy sereg állt ott, létrákat és ostromgépeket cipeltek, hogy megrohamozzák az erõdöt. Nyomban megindították ellenük a harcot.

31. Akkor Júdás észrevette, hogy a harc már megkezdõdött. A városból a trombiták hangja és a csatakiáltás az égig hatolt.

32. Erre felszólította katonáit: "Ma harcoljatok testvéreinkért!"

33. Három csapattal hátba támadta õket. Megfújták a trombitákat, és nagy csatakiáltást hallattak.

34. Amikor Timóteus megtudta, hogy Makkabeus az, megfutamodtak elõle. Így nagy csapást mért rájuk. Ezen a napon mintegy nyolcezer férfi elesett közülük.

35. Akkor Alema felé vette az irányt, megostromolta és bevette. Az összes férfi lakost megölte, kifosztotta és lángba borította a várost.

36. Innen továbbindulva meghódította Kaszfot, Makedet, Bozort és Gileád többi városát.

37. Ezek után az események után Timóteus új sereget gyûjtött, és a patakon túl, Rafonnal szemben tábort ütött.

38. Júdás embereket küldött elõre, hogy kémleljék ki a tábort. Ezt a hírt hozták neki: "A környék összes pogány népe köréje gyülekezett, hatalmas sereg.

39. Még arabokat is befogadott, segédcsapatnak. A patakon túl táboroznak, és készen állnak rá, hogy ellened harcba szálljanak." Erre Júdás szembe ment velük.

40. Amikor Júdás csapataival a patakhoz közeledett, Timóteus így szólt embereihez: "Ha õ kel át elõször, nem leszünk képesek ellenállni neki, túlerõben lesz velünk szemben.

41. Ha azonban fél, és a patakon túl üt tábort, akkor mi kelünk át és legyõzzük."

42. Amikor Júdás a patakhoz ért, õröket állított a patakhoz és megparancsolta nekik: "Ne engedjetek egyetlen embert se sátort verni, szálljon mindenki harcba!"

43. Elsõként maga kelt át, és az egész nép követte. Az összes pogány népet legyõzte, eldobálták fegyverüket, és Karnain templomába menekültek.

44. Elõször a várost foglalták el, aztán a templomot gyújtották fel azokkal egyetemben, akik benne voltak. Így elpusztították Karnaint - nem tudott többé Júdásnak ellenállni.

45. Júdás most egész Izraelt egybegyûjtötte, mind aki csak Gileádban élt, apraját-nagyját, az asszonyokat is, a gyerekeket is, minden holmijukkal, egy hatalmas seregre való népet, hogy Júda földjére vonuljanak.

46. Efronba értek, ebbe a szoros közelében fekvõ, megerõsített nagy városba. Nem lehetett letérni elõtte se jobbra, se balra, csak rajta lehetett keresztül vonulni.

47. A város lakói azonban bezárták elõttük a kapukat és eltorlaszolták kõvel.

48. Júdás követet küldött, jóindulatúan azt üzente: "Kénytelenek vagyunk területeteken átvonulni, hogy eljuthassunk földünkre. Senki sem fog ártani nektek. Csak gyalogosan átvonulunk." De õk vonakodtak kaput nyitni.

49. Erre Júdás parancsot adott, hogy az egész seregnek hirdessék ki: ki-ki maradjon ott, ahol van.

50. A katonák letáboroztak. Aztán egész nap és egész éjjel harcoltak a város ellen, s hatalmukba kerítették.

51. A város lakói közül a férfiakat mind kardélre hányta, (magát a várost) kifosztotta és a legyõzötteken vonult végig a városon.

52. Átkeltek a Jordánon, és a Betsánnal szemközt elterülõ nagy síkságra értek.

53. Júdás összegyûjtötte a hátul vonulókat és bátorította a népet az egész úton, míg Júda földjére nem értek.

54. Ujjongó örömmel fölvonultak Sion hegyére, és égõáldozatot mutattak be, mert nem halt meg közülük senki, szerencsésen hazaértek.

55. Azokban a napokban, amikor Júdás és Jonatán Gileádban voltak, testvérük, Simon pedig Ptolemaisz elõtt állt Galileában,

56. Zakariás fia, József, valamint a sereg vezére, Azariás hallottak hõstetteikrõl és harcaikról.

57. Így szóltak: "Szerezzünk mi is nevet magunknak! Vonuljunk ki, és harcoljunk a körülöttünk élõ pogányok ellen!"

58. Parancsot adtak seregük tisztjeinek, és Jamnia alá vonultak.

59. Gorgiász eléjük ment a városban állomásozó katonákkal, hogy fölvegye velük a harcot.

60. József és Azariás csatát vesztettek, egészen Júdea határáig üldözték õket. Izrael népébõl azon a napon mintegy kétezer férfi elesett.

61. A nép súlyos vereséget szenvedett, mivel nem engedelmeskedtek Júdás és testvérei parancsának, hanem hõstettekrõl ábrándoztak.

62. Aztán nem is azoknak a férfiaknak a nemzedékébõl valók voltak, akiknek a keze szabadulást szerzett Izraelnek.

63. Júdás, a hõs, és testvérei nagy hírre tettek szert Izrael egész népe, valamint a pogányok körében és mindenütt, ahol csak emlegették a nevüket.

64. Körülvették õket és szerencsét kívántak nekik.

65. Júdás és testvérei kivonultak és hadat indítottak Ézsau fiai ellen, a déli országrészért. Meghódította Hebront és leányvárosait, lerombolta erõdjeit, és körbe fölgyújtotta bástyáit.

66. Tábort bontott, s a filiszteusok földjére vonult, és áthaladt Marizán.

67. Azon a napon több olyan pap elesett, aki hõstetteket akart végbevinni, és meggondolatlanul harcba bocsátkozott.

68. Júdás most Asdod felé vette az irányt, a filiszteusok földjén lerombolta az oltárokat, bálványaikat meg tûzbe vetette. Kifosztotta a városokat, aztán visszatért Júda földjére.

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina