1. Èujte, dakle, kraljevi, i urazumite se! Pouèite se, vladari zemalja dalekih!

2. Poslušajte, vi koji upravljate mnoštvima i koji se hvastate silom svojih naroda!

3. Gospod je onaj koji vam je moæ podario, i vladavina je od Svevišnjeg, koji æe ispitivati djela vaša i vaše nakane istražiti.

4. Iako ste upravljaèi njegova kraljevstva, ne vladaste pravedno, niti se držaste zakona, niti služiste nakani Božjoj.

5. Gospod æe vas napasti brzo i užasno, jer za velikaše je nemilosrdna kazna;

6. maleni su oproštenja dostojni, a moænici æe biti moæno kažnjeni.

7. Jer Gospod Svevladar ne uzmièe ni pred kim niti se plaši kakve velièine: tÓa on je stvorio i mala i velika i jednako se brine za sve,

8. a istraga oštra oèekuje moænike.

9. Vama su dakle, vladari upravljene rijeèi moje da se nauèite mudrosti i ne griješite.

10. Jer oni koji sveto èuvaju svetinje sami se posveæuju, i koji su u tom pouèeni nalaze obranu.

11. Žudite stoga za rijeèima mojim, èeznite za njima: one æe vas pouèiti.

12. Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže.

13. Ona pretjeèe sve koji je žude i prva im se pokazuje.

14. Tko zorom rani njoj taj se ne muèi: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih.

15. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan.

16. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i u susret im dolazi u svakoj misli.

17. Jer njezin poèetak najistinskiji želja je za poukom, u težnji za poukom ljubav je prema njoj;

18. voljeti je znaèi držati njene zakone, a posluh njezinim zakonima pouzdana je besmrtnost,

19. a besmrtnost vodi u blizinu Božju;

20. tako žudnja za mudrošæu dovodi do kraljevstva.

21. Ako se, vi vladari nad pucima, radujete prijestoljima i žezlima, tad mudrost štujte da dovijeka kraljujete.

22. A sad æu vam priopæiti što je mudrost i kako je postala. Neæu vam skriti tajne, nego æu je pratiti od poèetka i na vidjelo iznijeti znanje njezino, i neæu istinu mimoiæi.

23. Neæu poæi ni s pogubnom Zavišæu: ona ništa zajednièko nema s Mudrošæu.

24. Mnoštvo je mudraca svijetu spasenje i kralj uman blagostanje narodu.

25. Zato crpite nauku iz rijeèi mojih i bit æe vam na probitak.

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina