Znaleziono 7020 Wyniki dla: Autou

 • kai eidon qronouV kai ekaqisan ep autouV kai krima edoqh autoiV kai taV yucaV twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitineV ou prosekunhsan tw qhriw oute thn eikona autou kai ouk elabon to caragma epi to metwpon autwn kai epi thn ceira autwn kai ezhsan kai ebasileusan meta cristou ta cilia eth (Apocalipse 20, 4)

 • makarioV kai agioV o ecwn meroV en th anastasei th prwth epi toutwn o qanatoV o deuteroV ouk ecei exousian all esontai iereiV tou qeou kai tou cristou kai basileusousin met autou cilia eth (Apocalipse 20, 6)

 • kai otan telesqh ta cilia eth luqhsetai o satanaV ek thV fulakhV autou (Apocalipse 20, 7)

 • kai eidon qronon leukon megan kai ton kaqhmenon ep autou ou apo proswpou efugen h gh kai o ouranoV kai topoV ouc eureqh autoiV (Apocalipse 20, 11)

 • kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn qeoV autwn (Apocalipse 21, 3)

 • en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn (Apocalipse 22, 2)

 • kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw (Apocalipse 22, 3)

 • kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 22, 4)

 • kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei (Apocalipse 22, 6)

 • kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai (Apocalipse 22, 12)

 • makarioi oi poiounteV taV entolaV autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin (Apocalipse 22, 14)

 • kai ean tiV afairh apo twn logwn biblou thV profhteiaV tauthV afairhsei o qeoV to meroV autou apo biblou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV kai twn gegrammenwn en bibliw toutw (Apocalipse 22, 19)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina