Znaleziono 825 Wyniki dla: kuriw

 • odon triwn hmerwn poreusomeqa eiV thn erhmon kai qusomen kuriw tw qew hmwn kaqaper eipen hmin (Êxodo 8, 23)

 • kai eipen faraw egw apostellw umaV kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all' ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou proV kurion (Êxodo 8, 24)

 • eipen de mwushV ode egw exeleusomai apo sou kai euxomai proV ton qeon kai apeleusetai h kunomuia apo sou kai apo twn qerapontwn sou kai tou laou sou aurion mh prosqhV eti faraw exapathsai tou mh exaposteilai ton laon qusai kuriw (Êxodo 8, 25)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn legwn badizete latreusate kuriw tw qew umwn plhn twn probatwn kai twn bown upolipesqe kai h aposkeuh umwn apotrecetw meq' umwn (Êxodo 10, 24)

 • kai eipen mwushV alla kai su dwseiV hmin olokautwmata kai qusiaV a poihsomen kuriw tw qew hmwn (Êxodo 10, 25)

 • kai ta kthnh hmwn poreusetai meq' hmwn kai ouc upoleiyomeqa oplhn ap' autwn gar lhmyomeqa latreusai kuriw tw qew hmwn hmeiV de ouk oidamen ti latreuswmen kuriw tw qew hmwn ewV tou elqein hmaV ekei (Êxodo 10, 26)

 • outwV de fagesqe auto ai osfueV umwn periezwsmenai kai ta upodhmata en toiV posin umwn kai ai bakthriai en taiV cersin umwn kai edesqe auto meta spoudhV pasca estin kuriw (Êxodo 12, 11)

 • kai estai h hmera umin auth mnhmosunon kai eortasete authn eorthn kuriw eiV pasaV taV geneaV umwn nomimon aiwnion eortasete authn (Êxodo 12, 14)

 • kai ereite autoiV qusia to pasca touto kuriw wV eskepasen touV oikouV twn uiwn israhl en aiguptw hnika epataxen touV aiguptiouV touV de oikouV hmwn errusato kai kuyaV o laoV prosekunhsen (Êxodo 12, 27)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn nuktoV kai eipen autoiV anasthte kai exelqate ek tou laou mou kai umeiV kai oi uioi israhl badizete kai latreusate kuriw tw qew umwn kaqa legete (Êxodo 12, 31)

 • nuktoV profulakh estin tw kuriw wste exagagein autouV ek ghV aiguptou ekeinh h nux auth profulakh kuriw wste pasi toiV uioiV israhl einai eiV geneaV autwn (Êxodo 12, 42)

 • ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap' autou (Êxodo 12, 48)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina