Znaleziono 825 Wyniki dla: kuriw

 • kai afeleiV pan dianoigon mhtran ta arsenika tw kuriw pan dianoigon mhtran ek twn boukoliwn h en toiV kthnesin sou osa ean genhtai soi ta arsenika agiaseiV tw kuriw (Êxodo 13, 12)

 • hnika de esklhrunen faraw exaposteilai hmaV apekteinen pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokwn anqrwpwn ewV prwtotokwn kthnwn dia touto egw quw tw kuriw pan dianoigon mhtran ta arsenika kai pan prwtotokon twn uiwn mou lutrwsomai (Êxodo 13, 15)

 • tote hsen mwushV kai oi uioi israhl thn wdhn tauthn tw qew kai eipan legonteV aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan (Êxodo 15, 1)

 • exhrcen de autwn mariam legousa aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan (Êxodo 15, 21)

 • eipen de mwushV proV autouV touto to rhma estin o elalhsen kurioV sabbata anapausiV agia tw kuriw aurion osa ean pesshte pessete kai osa ean eyhte eyete kai pan to pleonazon katalipete auto eiV apoqhkhn eiV to prwi (Êxodo 16, 23)

 • eipen de mwushV fagete shmeron estin gar sabbata shmeron tw kuriw ouc eureqhsetai en tw pediw (Êxodo 16, 25)

 • kai wkodomhsen mwushV qusiasthrion kuriw kai epwnomasen to onoma autou kurioV mou katafugh (Êxodo 17, 15)

 • kai oi iereiV oi eggizonteV kuriw tw qew agiasqhtwsan mhpote apallaxh ap' autwn kurioV (Êxodo 19, 22)

 • th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi (Êxodo 20, 10)

 • ean de o kurioV dw autw gunaika kai tekh autw uiouV h qugateraV h gunh kai ta paidia estai tw kuriw autou autoV de monoV exeleusetai (Êxodo 21, 4)

 • ean mh euaresthsh tw kuriw authV hn autw kaqwmologhsato apolutrwsei authn eqnei de allotriw ou kurioV estin pwlein authn oti hqethsen en auth (Êxodo 21, 8)

 • ean de o tauroV keratisthV h pro thV ecqeV kai pro thV trithV kai diamarturwntai tw kuriw autou kai mh afanish auton anelh de andra h gunaika o tauroV liqobolhqhsetai kai o kurioV autou prosapoqaneitai (Êxodo 21, 29)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina