1. Az Úr a Sínai-hegyen ezt mondta Mózesnek:

2. "Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Ha majd elérkeztek arra a földre, amelyet adok nektek, a föld tartson szombatot az Úrnak.

3. Hat éven át vesd be földedet, hat éven át metszd meg szõlõdet és gyûjtsd be termését.

4. De a hetedik évben a föld élvezzen szombati nyugalmat, szombatot az Úr számára. Ne vesd be a földedet, ne metszd meg szõlõdet,

5. ne arasd le a kalászt és ne kösd kévébe, ne szüreteld le szõlõdet, amelyet nem metszettél meg. A nyugalom éve legyen ez a földnek.

6. De a föld szombatja is tápláljon téged, szolgádat, szolgálódat, béresedet, vendégedet és mindazokat, akik nálad tartózkodnak.

7. Hozama szolgáljon táplálékul szarvasmarhádnak és földed állatainak.

8. Számolj hét évhetet, hétszer hét esztendõt vagy hét évhét idejét, negyvenkilenc évet.

9. A hetedik hónapban, a hónap tizedik napján szólaltasd meg a harsonát: az engesztelés napján fújd meg a harsonát az egész országban.

10. Legyen ez jubileum számotokra: mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen vissza családjához.

11. Ez az ötvenedik esztendõ legyen jubileumi év számotokra: ne vessetek, ne arassátok le a kalászt, ne kössétek kévébe, és ne szüreteljétek le a fürtöket, amelyek maguktól nõnek.

12. A jubileumot tartsátok szent dolognak: egyétek a földek termését.

13. Ebben a jubileumi évben mindenki kapja vissza a birtokát.

14. Ha eladsz vagy veszel népedbõl valótól, ne csapd be testvéredet.

15. A jubileumi esztendõ óta eltelt évek száma szerint vásárolj népedbõl valótól. Õ meg a termés éveinek száma szerint határozza meg az eladási árat.

16. Minél nagyobb a hátralevõ évek száma, annál jobban emeld az árat, s minél kevesebb az év, annál jobban csökkentsd, hiszen bizonyos számú aratást adsz el neki.

17. Senki se csapja hát be a népébõl valót, hanem féld Istenedet, mivel én vagyok az Úr, a te Istened.

18. Tartsátok meg törvényeimet és parancsaimat, tartsátok meg úgy, hogy teljesítitek, s akkor biztonságot élveztek az országában.

19. A föld megadja termését, jóllakásig esztek és biztonságban laktok.

20. Ha ezt kérdezitek: mit eszünk ebben a hetedik esztendõben, ha nem vetünk és nem aratjuk le termésünket?

21. Megadom áldásomat, úgyhogy a hatodik évben annyit takaríttok be, amennyi elég lesz három esztendõre.

22. Amikor a nyolcadik évben vetni fogtok, még a régi termést ehetitek egészen a kilencedik évig. Amíg az év meg nem hozza termését, addig a régit ehetitek.

23. A föld eladása nem jelenti minden jog elvesztését, mivel a föld az enyém, ti meg csak jövevények és vendégek vagytok számomra.

24. A földbirtokkal kapcsolatos minden tulajdonjog mellett meg kell hagyni a visszaváltás jogát.

25. Ha testvéred szûkös helyzetbe jut, és el kell adnia birtokát, legközelebbi rokona gyakorolja a visszaváltás jogát arra nézve, amit testvére eladott.

26. Akinek nincs senkije, aki ezt a jogot gyakorolná, de õ maga megszerzi a kiváltás költségét,

27. számolja meg az elidegenítéstõl eltelt éveket, adja vissza a vevõnek az eltelt idõre járó összeget, és így szerezze vissza birtokát.

28. Ha nincs mibõl visszafizetnie, az eladott birtok legyen a vevõé a jubileumi esztendõig. A jubileumkor azonban visszaszáll eredeti tulajdonosára.

29. Ha valaki fallal körülkerített városban ad el lakóházat, a visszaváltás joga az eladástól számított év leteltéig marad meg. A visszaváltás joga egy évre van korlátozva.

30. De ha a visszaváltásra az év leteltéig nem kerül sor, akkor a város falain belül levõ ház a vevõ és utódai tulajdona lesz, minden jog kizárásával. Még a jubileumkor sem lehet visszaváltani.

31. De a fallal körül nem vett falvakban levõ házakat úgy kell tekinteni, mint a mezõn levõket. Ezekre érvényes a visszaváltás joga, és a vevõ a jubileumkor köteles kimenni belõle.

32. A leviták házaira, amelyek az õ városaikban vannak, mindenkorra vonatkozik a visszaváltás joga.

33. Ha valamely levita nem váltja vissza a házát az ilyen városban, a jubileumkor visszaszáll rá, mivel a levita városok házai földbirtok számba mennek Izrael fiai között.

34. A városaikhoz tartozó legelõket nem adhatják el, az az õ örökös birtokuk.

35. Ha veled élõ testvéred nyomorba jut és nincs biztosítva a megélhetése nálad, akkor segítsd úgy, mint az idegent és a vendéget, s maradjon veled.

36. Ne vondd meg tõle a munkát, ne végy tõle kamatot, hanem féld Istenedet, hogy testvéred eléldegélhessen melletted.

37. Ne kölcsönözz neki pénzt azért, hogy hasznot húzz belõle, sem pedig ételt, hogy kamatostul kapd vissza.

38. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy nektek adjam Kánaán földjét, és Istenetek legyek.

39. Ha testvéred akkor szegényedik el, amikor ki van neked szolgáltatva, és eladja magát neked, ne terheld a rabszolga munkájával.

40. Inkább úgy legyen nálad, mint a zsellér vagy a vendég, s dolgozzék neked a jubileumi évig.

41. Akkor menjen el gyermekeivel együtt, térjen vissza nemzetségéhez, és kapja vissza atyáinak birtokát.

42. Mert hiszen az én szolgáim, akiket kihoztam Egyiptomból, nem szabad hát õket rabszolga módjára eladni.

43. Nem bánhatsz vele kényed-kedved szerint, hanem féld Istenedet.

44. Szolgáitok és szolgálóitok azokból a népekbõl kerüljenek ki, amelyek körülvesznek benneteket, közülük szerezzetek szolgákat és szolgálókat.

45. Azonkívül szerezhettek azoknak az idegeneknek a gyermekei közül is, akik köztetek élnek, továbbá rokonaiktól, akik körötökben élnek, és akik megtelepedtek földeteken. Õk lehetnek a tulajdonotok,

46. és magatok után örökségül hagyhatjátok õket gyermekeitekre, hogy örök jogon az övéik legyenek. Õk lehetnek a rabszolgáitok, de testvéreitek fölött, Izrael fiai fölött nem rendelkezhettek kényetek-kedvetek szerint.

47. Ha az idegen vagy jövevény jóléthez jut nálatok, testvéred pedig ráfizet a vele való kapcsolatra, és kénytelen eladni magát az ilyen jövevénynek, a köztetek lakó idegennek vagy az ilyen jövevény család leszármazottainak,

48. akkor az eladás után megmarad számára a kiváltás joga, és valamelyik testvére kiválthatja.

49. Kiválthatja apai nagybátyja, nagybátyjának a fia vagy családjának bármelyik tagja, vagy ha megvan rá a lehetõsége, saját magát is kiválthatja.

50. A megvásárlójával való egyezkedésben számba kell venni az eladástól a jubileumi évig terjedõ éveket, a kiváltási árat az évek száma szerint kell megállapítani, s napjait úgy kell elszámolni, mint a béresét.

51. Ha még sok esztendõ van hátra, ezek figyelembe vételével kell eladási árának egy részét leszámolni.

52. Ha csak kevés esztendõ van hátra a jubileumi évig, akkor ezek száma szerint kell kiváltásának az árát megállapítani,

53. mintha évek szerint fizetett munkás volna. Ne bánjanak vele kényük-kedvük szerint a szemed elõtt.

54. Ha ilyen módon nem váltották ki, a jubileumi évben szabaddá válik gyermekeivel együtt.

55. Mert Izrael fiai az én szolgáim; az én szolgáim, mivel én hoztam ki õket Egyiptom földjérõl. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina