1. Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Izáj fiának, Dávidnak a szavai, annak a férfinak a szavai, akit felmagasztaltak, Jákob Istene fölkentjéé, Izrael dalainak szerzõjéé;

2. Az Úr lelke szól általam, az õ szava van nyelvemen.

3. Beszélt Jákobnak Istene, Izrael sziklája mondta nekem. Aki igazságosan kormányozza a népeket és Istent félve uralkodik,

4. az olyan, mint reggel a világosság, amikor fölkel a nap [felhõtlen reggelen], és esõ után sarjadzásra készteti a földön a füvet.

5. Igen, házam szilárdan áll az Úr elõtt, hisz örök szövetséget kötött velem - minden tekintetben rendben és biztonságban van. Vagy nem õ sarjasztotta ki üdvösségemet és jólétemet?

6. Ám Belilál népe mindig olyan, mint a tüskebokor a pusztán, kézzel nem fogja meg az ember.

7. Csak vassal és lándzsával nyúl hozzá az ember és a tûzre veti.

8. Ez a nevük azoknak a hõsöknek, akik Dáviddal tartottak: Isbaal, a hachmonita, a három közül az elsõ. Egyszerre nyolcszáz áldozat fölött lendítette meg a lándzsáját.

9. Utána Dodo fia, Eleazár következett a három közül, az achochita. Õ volt Dávid mellett Pasz-Dammimban, amikor a filiszteusok ott összegyûltek, hogy megütközzenek, Izrael fiai visszahúzódtak elõlük,

10. õ azonban kitartott, és addig kaszabolta a filiszteusokat, míg a keze görcsöt nem kapott a kard markolatán. Így nagy gyõzelmet adott az Úr azon a napon. Akkor a sereg is visszatért, Eleazárral az élén, de csak azért, hogy zsákmányoljon.

11. Utána a hararita Samma következett, Elának a fia. Egyszer a filiszteusok Lechi közelében gyûltek össze. Volt ott egy darab föld, tele lencsével. Amikor az emberek megfutamodtak a filiszteusok elõl,

12. kiállt a szántóföld közepére, védelmezte, s megverte a filiszteusokat. Így az Úr nagy gyõzelmet szerzett.

13. Egyszer az aratás megkezdésekor a harmincból hárman elindultak és elmentek Dávidhoz Adullam várába. Egy csapat filiszteus táborozott Refaim völgyében.

14. Akkortájt Dávid a várban tartózkodott, a filiszteusok elõörsei meg Betlehemben voltak.

15. Dávid kifejezte kívánságát: "Ki hoz nekem vizet inni a Betlehem kapuja melletti forrásból?"

16. Erre õk hárman keresztülhatoltak a filiszteusok táborán, vizet merítettek a Betlehem kapujánál levõ forrásból, aztán fogták és elvitték neki. De nem itta meg, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak.

17. Közben azt mondta: "Õrizzen meg tõle az Úr, hogy olyat tegyek. Hiszen ez azoknak az embereknek a vére, akik életüket kockáztatva elmentek oda." Ezért nem akarta meginni. Ilyen tettet vitt végbe a három hõs.

18. Joáb testvére, Ceruja fia, Abisáj volt a harminc embernek a feje. Háromszáz áldozat fölött lendítette meg a lándzsáját,

19. és híresebb volt, mint a harminc ember, akiknek a parancsnokuk volt, de hárommal nem ért föl.

20. A Kabceelbõl való Jehojada fia, Benaja bátor, tettrekész ember volt. Mindkét moábita bajnokot legyõzte. Egyszer egy ciszternába is lemászott, és egy téli napon leütött benne egy oroszlánt.

21. Ugyanígy megölt egy egyiptomit is, egy óriási embert. Jóllehet az egyiptominak lándzsa volt a kezében, bottal támadt rá, kiragadta az egyiptomi kezébõl a lándzsát és a saját lándzsájával döfte le.

22. Ilyen tetteket vitt végbe Benaja, Jahojada fia, és hírnévre tett szert a harminc hõs körében.

23. Sõt, híresebb volt, mint a harminc, de a hárommal nem ért föl. Dávid testõrsége élére állította.

24. A harminc közé tartozott még Joáb testvére, Azahel. Aztán a betlehemi Dodo fia, Elchanan,

25. valamint Samma Harodból és Elika, szintén Harodból,

26. Helec Bet-Peletbõl és Ikkes fia, Ira Tekoából;

27. Abiezer Anatotból és Szibbechai Husából;

28. Calmon Achochból és Mahrai Netofából;

29. Heled, Baana fia, Netofából s Ribai fia, Ittai Benjamin földjérõl, Gibeából;

30. Benaja Pireatonból és Hiddai Gaas patakjai környékérõl;

31. Abibaal Bet-Arabából és Azmavet Bachurimból;

32. Eljachba Saalbonból és Jasen Gimzóból;

33. Samma fia, Jehonatan Hararból és Sarar fia, Achiam szintén Hararból;

34. Achaszbai fia, Elifelet Bet-Maachából és Achitofel fia, Eliam Gilóból;

35. Hecrai Kármelbõl és Paarai Arabból;

36. Natan fia, Jigeal Cobából és Bani Gádból;

37. az ammonita Celek és Joáb fegyverhordozója, Ceruja fia, Nacharai Beerotból,

38. Ira Jattirból és Gareb szintén Jattirból;

39. végül a hetita Urija. Összesen harmincheten.

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina