1. euodwsen ta erga autwn en ceiri profhtou agiou

2. diwdeusan erhmon aoikhton kai en abatoiV ephxan skhnaV

3. antesthsan polemioiV kai ecqrouV hmunanto

4. ediyhsan kai epekalesanto se kai edoqh autoiV ek petraV akrotomou udwr kai iama diyhV ek liqou sklhrou

5. di' wn gar ekolasqhsan oi ecqroi autwn dia toutwn autoi aporounteV euergethqhsan

6. anti men phghV aenaou potamou aimati luqrwdei taracqentoV

7. eiV elegcon nhpioktonou diatagmatoV edwkaV autoiV dayileV udwr anelpistwV

8. deixaV dia tou tote diyouV pwV touV upenantiouV ekolasaV

9. ote gar epeirasqhsan kaiper en eleei paideuomenoi egnwsan pwV met' orghV krinomenoi asebeiV ebasanizonto

10. toutouV men gar wV pathr nouqetwn edokimasaV ekeinouV de wV apotomoV basileuV katadikazwn exhtasaV

11. kai aponteV de kai paronteV omoiwV etruconto

12. diplh gar autouV elaben luph kai stenagmoV mnhmwn twn parelqontwn

13. ote gar hkousan dia twn idiwn kolasewn euergethmenouV autouV hsqonto tou kuriou

14. on gar en ekqesei palai rifenta apeipon cleuazonteV epi telei twn ekbasewn eqaumasan ouc omoia dikaioiV diyhsanteV

15. anti de logismwn asunetwn adikiaV autwn en oiV planhqenteV eqrhskeuon aloga erpeta kai knwdala eutelh epapesteilaV autoiV plhqoV alogwn zwwn eiV ekdikhsin

16. ina gnwsin oti di' wn tiV amartanei dia toutwn kolazetai

17. ou gar hporei h pantodunamoV sou ceir kai ktisasa ton kosmon ex amorfou ulhV epipemyai autoiV plhqoV arkwn h qraseiV leontaV

18. h neoktistouV qumou plhreiV qhraV agnwstouV htoi purpnoon fuswntaV asqma h bromon likmwmenouV kapnou h deinouV ap' ommatwn spinqhraV astraptontaV

19. wn ou monon h blabh hdunato sunektriyai autouV alla kai h oyiV ekfobhsasa diolesai

20. kai cwriV de toutwn eni pneumati pesein edunanto upo thV dikhV diwcqenteV kai likmhqenteV upo pneumatoV dunamewV sou alla panta metrw kai ariqmw kai staqmw dietaxaV

21. to gar megalwV iscuein soi parestin pantote kai kratei bracionoV sou tiV antisthsetai

22. oti wV roph ek plastiggwn oloV o kosmoV enantion sou kai wV raniV drosou orqrinh katelqousa epi ghn

23. eleeiV de pantaV oti panta dunasai kai paroraV amarthmata anqrwpwn eiV metanoian

24. agapaV gar ta onta panta kai ouden bdelussh wn epoihsaV oude gar an miswn ti kateskeuasaV

25. pwV de diemeinen an ti ei mh su hqelhsaV h to mh klhqen upo sou diethrhqh

26. feidh de pantwn oti sa estin despota filoyuce

“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina