1. kagw elqwn proV umaV adelfoi hlqon ou kaq uperochn logou h sofiaV kataggellwn umin to marturion tou qeou

2. ou gar ekrina tou eidenai ti en umin ei mh ihsoun criston kai touton estaurwmenon

3. kai egw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn proV umaV

4. kai o logoV mou kai to khrugma mou ouk en peiqoiV anqrwpinhV sofiaV logoiV all en apodeixei pneumatoV kai dunamewV

5. ina h pistiV umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou

6. sofian de laloumen en toiV teleioiV sofian de ou tou aiwnoV toutou oude twn arcontwn tou aiwnoV toutou twn katargoumenwn

7. alla laloumen sofian qeou en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeoV pro twn aiwnwn eiV doxan hmwn

8. hn oudeiV twn arcontwn tou aiwnoV toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion thV doxhV estaurwsan

9. alla kaqwV gegraptai a ofqalmoV ouk eiden kai ouV ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh a htoimasen o qeoV toiV agapwsin auton

10. hmin de o qeoV apekaluyen dia tou pneumatoV autou to gar pneuma panta ereuna kai ta baqh tou qeou

11. tiV gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outwV kai ta tou qeou oudeiV oiden ei mh to pneuma tou qeou

12. hmeiV de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin

13. a kai laloumen ouk en didaktoiV anqrwpinhV sofiaV logoiV all en didaktoiV pneumatoV agiou pneumatikoiV pneumatika sugkrinonteV

14. yucikoV de anqrwpoV ou decetai ta tou pneumatoV tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikwV anakrinetai

15. o de pneumatikoV anakrinei men panta autoV de up oudenoV anakrinetai

16. tiV gar egnw noun kuriou oV sumbibasei auton hmeiV de noun cristou ecomen

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina