1. kai eipen dauid en th kardia autou legwn nun prosteqhsomai en hmera mia eiV ceiraV saoul kai ouk estin moi agaqon ean mh swqw eiV ghn allofulwn kai anh saoul tou zhtein me eiV pan orion israhl kai swqhsomai ek ceiroV autou

2. kai anesth dauid kai oi tetrakosioi andreV met' autou kai eporeuqh proV agcouV uion ammac basilea geq

3. kai ekaqisen dauid meta agcouV en geq autoV kai oi andreV autou ekastoV kai o oikoV autou kai dauid kai amfoterai ai gunaikeV autou acinaam h iezrahlitiV kai abigaia h gunh nabal tou karmhliou

4. kai anhggelh tw saoul oti pefeugen dauid eiV geq kai ou proseqeto eti zhtein auton

5. kai eipen dauid proV agcouV ei dh eurhken o douloV sou carin en ofqalmoiV sou dotwsan dh moi topon en mia twn polewn twn kat' agron kai kaqhsomai ekei kai ina ti kaqhtai o douloV sou en polei basileuomenh meta sou

6. kai edwken autw en th hmera ekeinh thn sekelak dia touto egenhqh sekelak tw basilei thV ioudaiaV ewV thV hmeraV tauthV

7. kai egenhqh o ariqmoV twn hmerwn wn ekaqisen dauid en agrw twn allofulwn tessaraV mhnaV

8. kai anebainen dauid kai oi andreV autou kai epetiqento epi panta ton gesiri kai epi ton amalhkithn kai idou h gh katwkeito apo anhkontwn h apo gelamyour teteicismenwn kai ewV ghV aiguptou

9. kai etupte thn ghn kai ouk ezwogonei andra kai gunaika kai elambanen poimnia kai boukolia kai onouV kai kamhlouV kai imatismon kai anestreyan kai hrconto proV agcouV

10. kai eipen agcouV proV dauid epi tina epeqesqe shmeron kai eipen dauid proV agcouV kata noton thV ioudaiaV kai kata noton iesmega kai kata noton tou kenezi

11. kai andra kai gunaika ouk ezwogonhsen tou eisagagein eiV geq legwn mh anaggeilwsin eiV geq kaq' hmwn legonteV tade dauid poiei kai tode to dikaiwma autou pasaV taV hmeraV aV ekaqhto dauid en agrw twn allofulwn

12. kai episteuqh dauid en tw agcouV sfodra legwn hscuntai aiscunomenoV en tw law autou en israhl kai estai moi douloV eiV ton aiwna

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina