1. kai egenhqh eiselqontoV dauid kai twn andrwn autou eiV sekelak th hmera th trith kai amalhk epeqeto epi ton noton kai epi sekelak kai epataxen thn sekelak kai enepurisen authn en puri

2. kai taV gunaikaV kai panta ta en auth apo mikrou ewV megalou ouk eqanatwsan andra kai gunaika all' hcmalwteusan kai aphlqon eiV thn odon autwn

3. kai hlqen dauid kai oi andreV autou eiV thn polin kai idou empepuristai en puri ai de gunaikeV autwn kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn hcmalwteumenoi

4. kai hren dauid kai oi andreV autou thn fwnhn autwn kai eklausan ewV otou ouk hn en autoiV iscuV eti klaiein

5. kai amfoterai ai gunaikeV dauid hcmalwteuqhsan acinoom h iezrahlitiV kai abigaia h gunh nabal tou karmhliou

6. kai eqlibh dauid sfodra oti eipen o laoV liqobolhsai auton oti katwdunoV yuch pantoV tou laou ekastou epi touV uiouV autou kai epi taV qugateraV autou kai ekrataiwqh dauid en kuriw qew autou

7. kai eipen dauid proV abiaqar ton ierea uion acimelec prosagage to efoud

8. kai ephrwthsen dauid dia tou kuriou legwn ei katadiwxw opisw tou geddour toutou ei katalhmyomai autouV kai eipen autw katadiwke oti katalambanwn katalhmyh kai exairoumenoV exelh

9. kai eporeuqh dauid autoV kai oi exakosioi andreV met' autou kai ercontai ewV tou ceimarrou bosor kai oi perissoi esthsan

10. kai katediwxen en tetrakosioiV andrasin upesthsan de diakosioi andreV oitineV ekaqisan peran tou ceimarrou tou bosor

11. kai euriskousin andra aiguption en agrw kai lambanousin auton kai agousin auton proV dauid en agrw kai didoasin autw arton kai efagen kai epotisan auton udwr

12. kai didoasin autw klasma palaqhV kai efagen kai katesth to pneuma autou en autw oti ou bebrwkei arton kai ou pepwkei udwr treiV hmeraV kai treiV nuktaV

13. kai eipen autw dauid tinoV su ei kai poqen ei kai eipen to paidarion to aiguption egw eimi douloV androV amalhkitou kai katelipen me o kurioV mou oti hnwclhqhn egw shmeron tritaioV

14. kai hmeiV epeqemeqa epi noton tou colqi kai epi ta thV ioudaiaV merh kai epi noton celoub kai thn sekelak enepurisamen en puri

15. kai eipen proV auton dauid ei kataxeiV me epi to geddour touto kai eipen omoson dh moi kata tou qeou mh qanatwsein me kai mh paradounai me eiV ceiraV tou kuriou mou kai kataxw se epi to geddour touto

16. kai kathgagen auton ekei kai idou outoi diakecumenoi epi proswpon pashV thV ghV esqionteV kai pinonteV kai eortazonteV en pasi toiV skuloiV toiV megaloiV oiV elabon ek ghV allofulwn kai ek ghV iouda

17. kai hlqen ep' autouV dauid kai epataxen autouV apo ewsforou ewV deilhV kai th epaurion kai ouk eswqh ex autwn anhr oti all' h tetrakosia paidaria a hn epibebhkota epi taV kamhlouV kai efugon

18. kai afeilato dauid panta a elabon oi amalhkitai kai amfoteraV taV gunaikaV autou exeilato

19. kai ou diefwnhsen autoiV apo mikrou ewV megalou kai apo twn skulwn kai ewV uiwn kai qugaterwn kai ewV pantwn wn elabon autwn ta panta epestreyen dauid

20. kai elaben dauid panta ta poimnia kai ta boukolia kai aphgagen emprosqen twn skulwn kai toiV skuloiV ekeinoiV elegeto tauta ta skula dauid

21. kai paraginetai dauid proV touV diakosiouV andraV touV ekluqentaV tou poreuesqai opisw dauid kai ekaqisen autouV en tw ceimarrw tw bosor kai exhlqon eiV apanthsin dauid kai eiV apanthsin tou laou tou met' autou kai proshgagen dauid ewV tou laou kai hrwthsan auton ta eiV eirhnhn

22. kai apekriqh paV anhr loimoV kai ponhroV twn andrwn twn polemistwn twn poreuqentwn meta dauid kai eipan oti ou katediwxan meq' hmwn ou dwsomen autoiV ek twn skulwn wn exeilameqa oti all' h ekastoV thn gunaika autou kai ta tekna autou apagesqwsan kai apostrefetwsan

23. kai eipen dauid ou poihsete outwV meta to paradounai ton kurion hmin kai fulaxai hmaV kai paredwken kurioV ton geddour ton epercomenon ef' hmaV eiV ceiraV hmwn

24. kai tiV upakousetai umwn twn logwn toutwn oti ouc htton umwn eisin dioti kata thn merida tou katabainontoV eiV polemon outwV estai h meriV tou kaqhmenou epi ta skeuh kata to auto meriountai

25. kai egenhqh apo thV hmeraV ekeinhV kai epanw kai egeneto eiV prostagma kai eiV dikaiwma tw israhl ewV thV shmeron

26. kai hlqen dauid eiV sekelak kai apesteilen toiV presbuteroiV iouda twn skulwn kai toiV plhsion autou legwn idou apo twn skulwn twn ecqrwn kuriou

27. toiV en baiqsour kai toiV en rama notou kai toiV en ieqqor

28. kai toiV en arohr kai toiV ammadi kai toiV en safi kai toiV en esqie [28a] kai toiV en geq kai toiV en kinan kai toiV en safek kai toiV en qimaq

29. kai toiV en karmhlw kai toiV en taiV polesin tou ieramhli kai toiV en taiV polesin tou kenezi

30. kai toiV en ierimouq kai toiV en bhrsabee kai toiV en noo

31. kai toiV en cebrwn kai eiV pantaV touV topouV ouV dihlqen dauid ekei autoV kai oi andreV autou

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina