1. kai egeneto limoV en taiV hmeraiV dauid tria eth eniautoV ecomenoV eniautou kai ezhthsen dauid to proswpon tou kuriou kai eipen kurioV epi saoul kai epi ton oikon autou adikia dia to auton qanatw aimatwn peri ou eqanatwsen touV gabawnitaV

2. kai ekalesen o basileuV dauid touV gabawnitaV kai eipen proV autouV kai oi gabawnitai ouc uioi israhl eisin oti all' h ek tou leimmatoV tou amorraiou kai oi uioi israhl wmosan autoiV kai ezhthsen saoul pataxai autouV en tw zhlwsai auton touV uiouV israhl kai iouda

3. kai eipen dauid proV touV gabawnitaV ti poihsw umin kai en tini exilasomai kai euloghsete thn klhronomian kuriou

4. kai eipan autw oi gabawnitai ouk estin hmin argurion kai crusion meta saoul kai meta tou oikou autou kai ouk estin hmin anhr qanatwsai en israhl kai eipen ti umeiV legete kai poihsw umin

5. kai eipan proV ton basilea o anhr sunetelesen ef' hmaV kai ediwxen hmaV oV parelogisato exoleqreusai hmaV afaniswmen auton tou mh estanai auton en panti oriw israhl

6. dotw hmin epta andraV ek twn uiwn autou kai exhliaswmen autouV tw kuriw en gabawn saoul eklektouV kuriou kai eipen o basileuV egw dwsw

7. kai efeisato o basileuV epi memfibosqe uion iwnaqan uiou saoul dia ton orkon kuriou ton ana meson autwn ana meson dauid kai ana meson iwnaqan uiou saoul

8. kai elaben o basileuV touV duo uiouV resfa qugatroV aia ouV eteken tw saoul ton ermwni kai ton memfibosqe kai touV pente uiouV micol qugatroV saoul ouV eteken tw esrihl uiw berzelli tw mooulaqi

9. kai edwken autouV en ceiri twn gabawnitwn kai exhliasan autouV en tw orei enanti kuriou kai epesan oi epta autoi epi to auto kai autoi de eqanatwqhsan en hmeraiV qerismou en prwtoiV en arch qerismou kriqwn

10. kai elaben resfa qugathr aia ton sakkon kai ephxen auth proV thn petran en arch qerismou kriqwn ewV estaxen ep' autouV udwr ek tou ouranou kai ouk edwken ta peteina tou ouranou katapausai ep' autouV hmeraV kai ta qhria tou agrou nuktoV

11. kai aphggelh tw dauid osa epoihsen resfa qugathr aia pallakh saoul kai exeluqhsan kai katelaben autouV dan uioV iwa ek twn apogonwn twn gigantwn

12. kai eporeuqh dauid kai elaben ta osta saoul kai ta osta iwnaqan tou uiou autou para twn andrwn uiwn iabiV galaad oi ekleyan autouV ek thV plateiaV baiqsan oti esthsan autouV ekei oi allofuloi en hmera h epataxan oi allofuloi ton saoul en gelboue

13. kai anhnegken ekeiqen ta osta saoul kai ta osta iwnaqan tou uiou autou kai sunhgagen ta osta twn exhliasmenwn

14. kai eqayan ta osta saoul kai ta osta iwnaqan tou uiou autou kai twn hliasqentwn en gh beniamin en th pleura en tw tafw kiV tou patroV autou kai epoihsan panta osa eneteilato o basileuV kai ephkousen o qeoV th gh meta tauta

15. kai egenhqh eti polemoV toiV allofuloiV meta israhl kai katebh dauid kai oi paideV autou met' autou kai epolemhsan meta twn allofulwn kai exeluqh dauid

16. kai iesbi oV hn en toiV ekgonoiV tou rafa kai o staqmoV tou doratoV autou triakosiwn siklwn olkh calkou kai autoV periezwsmenoV korunhn kai dienoeito pataxai ton dauid

17. kai ebohqhsen autw abessa uioV sarouiaV kai epataxen ton allofulon kai eqanatwsen auton tote wmosan oi andreV dauid legonteV ouk exeleush eti meq' hmwn eiV polemon kai ou mh sbeshV ton lucnon israhl

18. kai egenhqh meta tauta eti polemoV en geq meta twn allofulwn tote epataxen seboca o astatwqi ton sef ton en toiV ekgonoiV tou rafa

19. kai egeneto o polemoV en gob meta twn allofulwn kai epataxen eleanan uioV ariwrgim o baiqleemithV ton goliaq ton geqqaion kai to xulon tou doratoV autou wV antion ufainontwn

20. kai egeneto eti polemoV en geq kai hn anhr madwn kai oi daktuloi twn ceirwn autou kai oi daktuloi twn podwn autou ex kai ex eikosi tessareV ariqmw kai ge autoV etecqh tw rafa

21. kai wneidisen ton israhl kai epataxen auton iwnaqan uioV semei adelfou dauid

22. oi tessareV outoi etecqhsan apogonoi twn gigantwn en geq tw rafa oikoV kai epesan en ceiri dauid kai en ceiri twn doulwn autou

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina