1. kai elalhsen dauid tw kuriw touV logouV thV wdhV tauthV en h hmera exeilato auton kurioV ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiroV saoul

2. kai eipen kurie petra mou kai ocurwma mou kai exairoumenoV me emoi

3. o qeoV mou fulax estai mou pepoiqwV esomai ep' autw uperaspisthV mou kai keraV swthriaV mou antilhmptwr mou kai katafugh mou swthriaV mou ex adikou swseiV me

4. aineton epikalesomai kurion kai ek twn ecqrwn mou swqhsomai

5. oti periescon me suntrimmoi qanatou ceimarroi anomiaV eqambhsan me

6. wdineV qanatou ekuklwsan me proefqasan me sklhrothteV qanatou

7. en tw qlibesqai me epikalesomai kurion kai proV ton qeon mou bohsomai kai epakousetai ek naou autou fwnhV mou kai h kraugh mou en toiV wsin autou

8. kai etaracqh kai eseisqh h gh kai ta qemelia tou ouranou sunetaracqhsan kai esparacqhsan oti equmwqh kurioV autoiV

9. anebh kapnoV en th orgh autou kai pur ek stomatoV autou katedetai anqrakeV exekauqhsan ap' autou

10. kai eklinen ouranouV kai katebh kai gnofoV upokatw twn podwn autou

11. kai epekaqisen epi ceroubin kai epetasqh kai wfqh epi pterugwn anemou

12. kai eqeto skotoV apokrufhn autou kuklw autou h skhnh autou skotoV udatwn epacunen en nefelaiV aeroV

13. apo tou feggouV enantion autou exekauqhsan anqrakeV puroV

14. ebronthsen ex ouranou kurioV kai o uyistoV edwken fwnhn autou

15. kai apesteilen belh kai eskorpisen autouV astraphn kai exesthsen autouV

16. kai wfqhsan afeseiV qalasshV kai apekalufqh qemelia thV oikoumenhV en th epitimhsei kuriou apo pnohV pneumatoV qumou autou

17. apesteilen ex uyouV kai elaben me eilkusen me ex udatwn pollwn

18. errusato me ex ecqrwn mou iscuoV ek twn misountwn me oti ekrataiwqhsan uper eme

19. proefqasan me en hmera qliyewV mou kai egeneto kurioV episthrigma mou

20. kai exhgagen me eiV platusmon kai exeilato me oti eudokhsen en emoi

21. kai antapedwken moi kurioV kata thn dikaiosunhn mou kata thn kaqariothta twn ceirwn mou antapedwken moi

22. oti efulaxa odouV kuriou kai ouk hsebhsa apo tou qeou mou

23. oti panta ta krimata autou katenantion mou kai ta dikaiwmata autou ouk apesthn ap' autwn

24. kai esomai amwmoV autw kai profulaxomai apo thV anomiaV mou

25. kai apodwsei moi kurioV kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou enwpion twn ofqalmwn autou

26. meta osiou osiwqhsh kai meta androV teleiou teleiwqhsh

27. kai meta eklektou eklektoV esh kai meta streblou streblwqhsh

28. kai ton laon ton ptwcon swseiV kai ofqalmouV epi metewrwn tapeinwseiV

29. oti su o lucnoV mou kurie kai kurioV eklamyei moi to skotoV mou

30. oti en soi dramoumai monozwnoV kai en tw qew mou uperbhsomai teicoV

31. o iscuroV amwmoV h odoV autou to rhma kuriou krataion pepurwmenon uperaspisthV estin pasin toiV pepoiqosin ep' autw

32. tiV iscuroV plhn kuriou kai tiV ktisthV estai plhn tou qeou hmwn

33. o iscuroV o krataiwn me dunamei kai exetinaxen amwmon thn odon mou

34. tiqeiV touV podaV mou wV elafwn kai epi ta uyh istwn me

35. didaskwn ceiraV mou eiV polemon kai kataxaV toxon calkoun en bracioni mou

36. kai edwkaV moi uperaspismon swthriaV mou kai h upakoh sou eplhqunen me

37. eiV platusmon eiV ta diabhmata mou upokatw mou kai ouk esaleuqhsan ta skelh mou

38. diwxw ecqrouV mou kai afaniw autouV kai ouk anastreyw ewV suntelesw autouV

39. kai qlasw autouV kai ouk anasthsontai kai pesountai upo touV podaV mou

40. kai eniscuseiV me dunamei eiV polemon kamyeiV touV epanistanomenouV moi upokatw mou

41. kai touV ecqrouV mou edwkaV moi nwton touV misountaV me kai eqanatwsaV autouV

42. bohsontai kai ouk estin bohqoV proV kurion kai ouc uphkousen autwn

43. kai eleana autouV wV coun ghV wV phlon exodwn eleptuna autouV

44. kai rush me ek machV lawn fulaxeiV me eiV kefalhn eqnwn laoV on ouk egnwn edouleusan moi

45. uioi allotrioi eyeusanto moi eiV akohn wtiou hkousan mou

46. uioi allotrioi aporrifhsontai kai sfalousin ek twn sugkleismwn autwn

47. zh kurioV kai euloghtoV o fulax mou kai uywqhsetai o qeoV mou o fulax thV swthriaV mou

48. iscuroV kurioV o didouV ekdikhseiV emoi paideuwn laouV upokatw mou

49. kai exagwn me ex ecqrwn mou kai ek twn epegeiromenwn moi uywseiV me ex androV adikhmatwn rush me

50. dia touto exomologhsomai soi kurie en toiV eqnesin kai en tw onomati sou yalw

51. megalunwn swthriaV basilewV autou kai poiwn eleoV tw cristw autou tw dauid kai tw spermati autou ewV aiwnoV

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina