Encontrados 189 resultados para: treba

 • Mi sveæenici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba da odreðenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve, Boga našega, kako je zapisano u Zakonu; (Knjiga Nehemijina 10, 35)

 • Treba li slušati kako i vi èinite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu našemu ženeæi se tuðinkama?" (Knjiga Nehemijina 13, 27)

 • A on odgovori: "Srce i jetra služe kad koga muèi demon ili zao duh: treba to pred takvim, bio muškarac ili žena, spaliti, i nikad ga zao duh više neæe muèiti. (Tobija 6, 8)

 • Tobija odgovori: "Neæu ništa okusiti dok se ne odluèite i ne izvršite što treba." Nato mu Raguel kaza: "Uzmi je od ovoga èasa po pravdi: ti si njezin brat i ona pripada tebi. Milosrdni Bog neka vam udijeli sreæu." (Tobija 7, 12)

 • Potom Tobit pozva Tobiju, sina svoga, i reèe mu: "Sine, pobrini se za plaæu èovjeku koji je išao s tobom; a treba mu dati i štogod povrh toga." (Tobija 12, 1)

 • Upita ih: "Što treba prema zakonu poduzeti protiv kraljice Vašti, koja se nije pokorila zapovijedi kralja Ahasvera koju su joj saopæili dvorani?" (Estera 1, 15)

 • "Hajde, sakupi sve Židove koji se nalaze u Suzi. Postite za me: tri dana i tri noæi ne jedite niti pijte. I ja æu tako postiti sa svojim djevojkama. Tako pripremljena uæi æu kralju i unatoè zakonu, pa treba li da poginem, poginut æu." (Estera 4, 16)

 • Kako Haman uðe, kralj ga upita: "Što treba uèiniti èovjeku koga kralj hoæe da poèasti?" Haman reèe u sebi: "Koga ako ne mene kralj želi poèastiti?" (Estera 6, 6)

 • treba donijeti kraljevske haljine koje kralj sam oblaèi i dovesti konja kojega kralj jaše i položiti mu na glavu kraljevsku krunu. (Estera 6, 8)

 • Prezirat' je nesretnika - sretni misle, udariti treba onog što posræe! (Knjiga o Jobu 12, 5)

 • Zar mu treba snage velike za raspru? Ne, dosta bi bilo da me on sasluša. (Knjiga o Jobu 23, 6)

 • Djelo bestidno time bih poèinio, zloèin kojem pravda treba da presudi, (Knjiga o Jobu 31, 11)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina