Encontrados 189 resultados para: treba

 • Od svih darova koje budete primali podižite podizanicu Jahvi; od svega ono najbolje - onaj dio koji treba posveæivati.' (Knjiga Brojeva 18, 29)

 • "Selofhadove kæeri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjed koji æe biti njihova baština meðu braæom njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca. (Knjiga Brojeva 27, 7)

 • A onaj prorok ili sanjaè neka se pogubi jer je poticao na otpad od Jahve, Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz kuæe ropstva. Onaj te htio zavesti s puta kojim ti je Jahve, Bog tvoj, naredio da ideš. Tako treba da iskorijeniš zlo iz svoje sredine. (Ponovljeni zakon 13, 6)

 • Možeš tražiti od tuðina, ali ono što se tvoga naðe kod tvoga brata treba da otpustiš, (Ponovljeni zakon 15, 3)

 • Ovo neka bude sveæenièka pristojba od naroda - od onih koji žrtve prinose, bilo to goveèe ili što od sitne stoke: sveæeniku treba dati pleæe, vilice i želudac. (Ponovljeni zakon 18, 3)

 • TÓa Jahve, Bog tvoj, ide posred tvoga tabora da te štiti i da ti predaje neprijatelje. Stoga i tvoj tabor treba da bude svet: neka Jahve ne zapazi u tebe ništa nedolièno, da se ne bi odvratio od tebe. (Ponovljeni zakon 23, 15)

 • Vrativši se k Jošui, rekoše mu: "Ne treba da onamo uzlazi sav narod; dvije do tri tisuæe ljudi neka idu da osvoje Aj. Ne muèi onamo sav narod, jer je ondje malo svijeta." (Jošua 7, 3)

 • "Kada se ispuni ono što si rekao", opet æe Manoah, "po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?" (Knjiga o sucima 13, 12)

 • I spavaše ona do njegovih nogu do jutra. On ustade prije nego što mogaše èovjek èovjeka razaznati jer mišljaše: "Ne treba da znaju da je žena bila na gumnu." (Knjiga o Ruti 3, 14)

 • Onda kaza Boaz: "Kad uzmeš zemlju iz ruke Noemi, treba da uzmeš i Rutu Moapku, pokojnikovu ženu, da se pokojniku saèuva ime na baštini." (Knjiga o Ruti 4, 5)

 • Oni zapitaše: "Kakvu naknadnicu treba da mu pošaljemo?" Oni odgovoriše: "Prema broju filistejskih knezova, pet zlatnih èireva i pet zlatnih štakora, jer je ista nevolja na vama i na vašim knezovima. (Prva knjiga o Samuelu 6, 4)

 • A po svoj zemlji Izraelovoj nije bilo kovaèa, jer su Filistejci rekli: "Treba sve uèiniti da Hebreji ne bi pravili sebi maèeva i kopalja." (Prva knjiga o Samuelu 13, 19)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina