Encontrados 189 resultados para: treba

 • Da, pravedan je Gospod, Bog naš! Ali nama - nama treba da se danas zacrvene od stida obrazi, nama i ocima našim. (Baruh 2, 6)

 • kad opazite pred njima i za njima mnoštvo koje im se klanja. Recite u srcu: "Tebi se, Gospode, jedinomu treba klanjati." (Baruh 6, 5)

 • veæ treba da rijeèju i perom koriste i drugim ljudima, te se moj djed Isus, posvetivši se ustrajnom èitanju Zakona, Proroka (Baruh 6, 5)

 • Postavit æu ih da u Domu rade svaki posao i sve što treba u njemu svršiti. (Ezekiel 44, 14)

 • Treba dakle prinijeti jagnje, prinosnicu i ulje svako jutro kao svagdašnju žrtvu paljenicu.' (Ezekiel 46, 15)

 • Šadrak, Mešak i Abed Nego odgovoriše kralju Nabukodonozoru: "Ne treba da ti odgovorimo na to. (Daniel 3, 16)

 • Hoæe li mu biti mile tisuæe ovnova, tisuæe tisuæa potokÄa ulja? Treba li prinijeti sina prvoroðenog zbog svoga zloèina, plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam poèinio?" (Mihej 6, 7)

 • Da, usne sveæenikove treba da èuvaju znanje, a iz njegovih usta treba tražiti Zakon: ta on je glasnik Jahve nad Vojskama. (Malahija 2, 7)

 • Ivan ga odvraæaše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?" (Evanðelje po Mateju 3, 14)

 • Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. (Evanðelje po Mateju 6, 8)

 • A on, èuvši to, reèe: "Ne treba zdravima lijeènika, nego bolesnima. (Evanðelje po Mateju 9, 12)

 • A Isus im reèe: "Ne treba da idu, dajte im vi jesti." (Evanðelje po Mateju 14, 16)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina