Encontrados 721 resultados para: amely

 • Aztán így szólt Isten: "Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levõ minden élõlény között minden nemzedékre: (Teremtés könyve 9, 12)

 • Ha a szivárvány megjelenik a felhõkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségrõl, amely fennáll Isten és minden élõlény meg minden test között a földön." (Teremtés könyve 9, 16)

 • a horitákat a Szeir-hegyekben, egészen El Paránig, amely a sivatag szélén fekszik. (Teremtés könyve 14, 6)

 • Õ azonban így szólt Ábrámhoz: "Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak nekik, azok pedig elnyomják õket 400 esztendeig. (Teremtés könyve 15, 13)

 • és körülnézett Szodoma és Gomorra irányában, meg az egész síkságon. Azt látta, hogy a földbõl füstgomolyag száll fel, amely hasonlított az olvasztókemence füstjéhez. (Teremtés könyve 19, 28)

 • Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égõáldozatul a fia helyett. (Teremtés könyve 22, 13)

 • "Nem úgy, uram. Hallgass meg engem. A telket neked ajándékozom, s neked adom a barlangot is, amely rajta van. Honfitársaim jelenlétében ajándékozom neked, temesd el halottaidat!" (Teremtés könyve 23, 11)

 • Így Efron telke, amely Machpelában Mamrétól keletre feküdt, a telek a rajta levõ barlangokkal, s körös-körül a telek egész területén levõ fákkal (Teremtés könyve 23, 17)

 • Az országban éhínség tört ki. Ez más ínség volt, mint az, amely Ábrahám idejében dühöngött. Ekkor Izsák elment a filiszteus királyhoz, Abimelekhez Gerárba. (Teremtés könyve 26, 1)

 • Õ folytatta: "Emeld föl a szemed és lásd, hogy minden kos, amely a te bárányaidat ûzi, csíkos, pettyes és foltos. Én ugyanis mindent láttam, amit Lábán veled tett. (Teremtés könyve 31, 12)

 • Ezért az izraeliták mind a mai napig nem eszik meg a csípõizom ínát, amely a csípõmedence fölött van, mivel õ az izom ínánál ért Jákob csípõjéhez. (Teremtés könyve 32, 33)

 • Jákob Paddan-Aramból való visszatérése után szerencsésen elért Szichem városához, amely Kánaán földjén fekszik. (Teremtés könyve 33, 18)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina