1. kai th hmera th trith gamoV egeneto en kana thV galilaiaV kai hn h mhthr tou ihsou ekei

2. eklhqh de kai o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV ton gamon

3. kai usterhsantoV oinou legei h mhthr tou ihsou proV auton oinon ouk ecousin

4. legei auth o ihsouV ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou

5. legei h mhthr autou toiV diakonoiV o ti an legh umin poihsate

6. hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtaV duo h treiV

7. legei autoiV o ihsouV gemisate taV udriaV udatoV kai egemisan autaV ewV anw

8. kai legei autoiV antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan

9. wV de egeusato o arcitriklinoV to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkoteV to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinoV

10. kai legei autw paV anqrwpoV prwton ton kalon oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin tote ton elassw su tethrhkaV ton kalon oinon ewV arti

11. tauthn epoihsen thn archn twn shmeiwn o ihsouV en kana thV galilaiaV kai efanerwsen thn doxan autou kai episteusan eiV auton oi maqhtai autou

12. meta touto katebh eiV kapernaoum autoV kai h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollaV hmeraV

13. kai egguV hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eiV ierosoluma o ihsouV

14. kai euren en tw ierw touV pwlountaV boaV kai probata kai peristeraV kai touV kermatistaV kaqhmenouV

15. kai poihsaV fragellion ek scoiniwn pantaV exebalen ek tou ierou ta te probata kai touV boaV kai twn kollubistwn execeen to kerma kai taV trapezaV anestreyen

16. kai toiV taV peristeraV pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patroV mou oikon emporiou

17. emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhloV tou oikou sou katefagen me

18. apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueiV hmin oti tauta poieiV

19. apekriqh o ihsouV kai eipen autoiV lusate ton naon touton kai en trisin hmeraiV egerw auton

20. eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o naoV outoV kai su en trisin hmeraiV egereiV auton

21. ekeinoV de elegen peri tou naou tou swmatoV autou

22. ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegen autoiV kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o ihsouV

23. wV de hn en ierosolumoiV en tw pasca en th eorth polloi episteusan eiV to onoma autou qewrounteV autou ta shmeia a epoiei

24. autoV de o ihsouV ouk episteuen eauton autoiV dia to auton ginwskein pantaV

25. kai oti ou creian eicen ina tiV marturhsh peri tou anqrwpou autoV gar eginwsken ti hn en tw anqrwpw

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina