Found 1248 Results for: idou

 • all oude hrwdhV anepemya gar umaV proV auton kai idou ouden axion qanatou estin pepragmenon autw (São Lucas 23, 15)

 • oti idou ercontai hmerai en aiV erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqhlasan (São Lucas 23, 29)

 • kai idou anhr onomati iwshf bouleuthV uparcwn anhr agaqoV kai dikaioV (São Lucas 23, 50)

 • kai egeneto en tw diaporeisqai autaV peri toutou kai idou duo andreV epesthsan autaiV en esqhsesin astraptousaiV (São Lucas 24, 4)

 • kai idou duo ex autwn hsan poreuomenoi en auth th hmera eiV kwmhn apecousan stadiouV exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaouV (São Lucas 24, 13)

 • kai idou egw apostellw thn epaggelian tou patroV mou ef umaV umeiV de kaqisate en th polei ierousalhm ewV ou endushsqe dunamin ex uyouV (São Lucas 24, 49)

 • ouc umeiV legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismoV ercetai idou legw umin eparate touV ofqalmouV umwn kai qeasasqe taV cwraV oti leukai eisin proV qerismon hdh (São João 4, 35)

 • mh fobou qugater siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou (São João 12, 15)

 • idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastoV eiV ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monoV oti o pathr met emou estin (São João 16, 32)

 • ihsouV oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri autou gunai idou o uioV sou (São João 19, 26)

 • eita legei tw maqhth idou h mhthr sou kai ap ekeinhV thV wraV elaben authn o maqhthV eiV ta idia (São João 19, 27)

 • kai wV atenizonteV hsan eiV ton ouranon poreuomenou autou kai idou andreV duo pareisthkeisan autoiV en esqhti leukh (Atos dos Apóstolos 1, 10)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina