1. Kad se sve to svršilo, svi Izraelovi sinovi koji su se našli ondje zaðoše po judejskim gradovima te su razbijali stupove, sjekli ašere i obarali uzvišice i žrtvenike po svem Judinu, Benjaminovu, Efrajimovu i Manašeovu plemenu dokle god nisu završili. Onda se svi Izraelovi sinovi vratiše svaki na svoj posjed, u svoje gradove.

2. Ezekija je opet uredio sveæenièke i levitske redove po njihovim redovima, svakoga prema njegovoj službi, sveæenike i levite, za paljenice i za prièesnice, da služe, slave i hvale Boga na vratima Jahvina tabora.

3. Odredio je kraljevski doprinos od svoga imanja za paljenice, za paljenice jutarnje i veèernje i za paljenice što se prinose subotom, za mlaðaka i na blagdane, kako je napisano u Zakonu Jahvinu.

4. Zapovjedio je narodu, jeruzalemskim stanovnicima, da daju dio sveæenicima i levitima da se utvrde u Zakonu Jahvinu.

5. Kad se to razglasilo, poèeli su Izraelovi sinovi donositi najboljega žita, novog vina, ulja i meda i svakojaka poljskog priroda i donosili su obilne desetine od svega.

6. Izraelovi i Judini sinovi, koji su živjeli u judejskim gradovima, takoðer su donosili desetinu od goveda i sitne stoke i desetinu od svetih stvari posveæenih Jahvi, njihovu Bogu; donosili su i davali sve hrpu na hrpu.

7. Treæega su mjeseca poèeli slagati u hrpe, a sedmoga su mjeseca završili.

8. Onda je došao Ezekija s knezovima i, ugledavši hrpe, blagosloviše Jahvu i njegov izraelski narod.

9. Potom se Ezekija propitao kod sveæenika i levita za hrpe.

10. Odgovarajuæi, sveæenièki poglavar Azarja, od Sadokova doma, reèe: "Otkako su poèeli donositi ove prinose u Dom Jahvin, jedemo i siti smo, a mnogo i pretjeèe, jer je Jahve blagoslovio svoj narod te je preteklo ovo mnoštvo."

11. Tada Ezekija zapovjedi da se urede sobe u Jahvinu Domu; kad su ih spremili,

12. poèeli su onamo unositi prinose, desetine i svetinje; nad tim je bio predstojnik levit Konanija i brat mu Šimej, drugi do njega.

13. A Jehiel, Azazja, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakja, Mahat i Benaja biše postavljeni kao nadglednici uz Konaniju i brata mu Šimeja, po nalogu kralja Ezekije i Azarje, predstojnika u Božjem Domu.

14. Kore, sin levita Jimne, vratar Istoènih vrata, bio je nad dragovoljnim Božjim prinosima da bi prinosio Jahvine podizanice i svetinje nad svetinjama.

15. Pod njim su bili Eden, Minjamin, Ješua, Šemaja, Amarja i Šekanija po sveæenièkim gradovima da savjesno dijele svojoj braæi po njihovim redovima, kako velikome tako i malome -

16. osim muškaraca starijih od trideset godina popisanih u rodovnicima - svima koji su dolazili u Dom Jahvin na svoj svakidašnji posao da obave obredne dužnosti po svojim redovima.

17. U rodovnike su bili popisani sveæenici po obiteljima i leviti od dvadeset godina naviše po svojim službama, po svojim redovima.

18. U rodovnike bijahu popisana sva njihova djeca, njihove žene, njihovi sinovi i njihove kæeri, za svekoliki zbor, jer su se iskreno posvetili svetinjama.

19. Aronovi sinovi, sveæenici na poljskim pašnjacima svojih gradova, u svakom pojedinom gradu, bijahu poimence odreðeni da daju dio svakome muškarcu meðu sveæenicima. Sve su rodovnike sastavili leviti.

20. Ezekija je uradio tako po svoj Judeji èineæi što je dobro, pravo i vjerno pred Jahvom, svojim Bogom.

21. U svakom poslu koji je poèeo za službu Božjega Doma, i u zakonu i u zapovijedi tražeæi Boga, trudio se svim svojim srcem i uspijevao.





“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina