1. Tako bi priveden kraju posao što ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i sve posuðe - i stavi ih u riznicu Božjega Doma.

2. Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve Izraelove starješine, knezove plemenske i glavare obiteljske, da se prenese Kovèeg saveza Jahvina iz Davidova grada, to jest sa Siona.

3. Svi se ljudi Izraelovi sabraše pred kraljem na blagdan što je u sedmom mjesecu.

4. Kad se sastadoše sve Izraelove starješine, leviti ponesoše Kovèeg

5. i Šator sastanka sa svim posveæenim priborom što bješe u Šatoru; sveæenici ih i leviti prenesoše.

6. Potom kralj Salomon i sva izraelska zajednica što se sabra k njemu žrtvovaše pred Kovèegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu ni prebrojiti ni procijeniti.

7. Sveæenici donesoše Kovèeg saveza Jahvina na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubinÄa.

8. Kerubini su imali raširena krila nad mjestom gdje stajaše Kovèeg i zaklanjahu Kovèeg i njegove motke.

9. Motke su bile tako dugaèke da su im se krajevi vidjeli iz Svetišta nasuprot Debiru, ali se nisu vidjele izvana i ondje stoje do dana današnjega.

10. U Kovèegu nije bilo ništa, osim dviju ploèa koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Jahve sklopi Savez s Izraelcima pošto iziðoše iz Egipta.

11. Svi sveæenici izaðoše iz Svetišta, jer su se svi nazoèni sveæenici posvetili bez obzira na redove.

12. Svi levitski pjevaèi, Asaf, Heman, Jedutun sa sinovima i braæom, stajahu obuèeni u bÓez, s cimbalima, harfama i citrama, istoèno od žrtvenika, a s njima sto i dvadeset sveæenika koji su trubili u trube.

13. I dok su trubili i pjevali složno kao jedan i jednoglasno hvalili i slavili Jahvu, podižuæi glas uz trube, cimbale i druga glazbala, hvaleæi Jahvu "jer je dobar i jer je vjeèna njegova ljubav", oblak ispuni Dom Jahvin.

14. Sveæenici ne mogoše od oblaka nastaviti službe: slava Jahvina ispuni Božji dom!

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina