1. kai sunetelesqh pasa h ergasia hn epoihsen salwmwn en oikw kuriou kai eishnegken salwmwn ta agia dauid tou patroV autou to argurion kai to crusion kai ta skeuh edwken eiV qhsauron oikou kuriou

2. tote exekklhsiasen salwmwn touV presbuterouV israhl kai pantaV touV arcontaV twn fulwn touV hgoumenouV patriwn uiwn israhl eiV ierousalhm tou anenegkai kibwton diaqhkhV kuriou ek polewV dauid auth siwn

3. kai exekklhsiasqhsan proV ton basilea paV anhr israhl en th eorth outoV o mhn ebdomoV

4. kai hlqon panteV oi presbuteroi israhl kai elabon panteV oi leuitai thn kibwton

5. kai anhnegkan thn kibwton kai thn skhnhn tou marturiou kai panta ta skeuh ta agia ta en th skhnh kai anhnegkan authn oi iereiV kai oi leuitai

6. kai o basileuV salwmwn kai pasa sunagwgh israhl kai oi foboumenoi kai oi episunhgmenoi autwn emprosqen thV kibwtou quonteV moscouV kai probata oi ouk ariqmhqhsontai kai oi ou logisqhsontai apo tou plhqouV

7. kai eishnegkan oi iereiV thn kibwton diaqhkhV kuriou eiV ton topon authV eiV to dabir tou oikou eiV ta agia twn agiwn upokatw twn pterugwn twn ceroubin

8. kai hn ta ceroubin diapepetakota taV pterugaV autwn epi ton topon thV kibwtou kai sunekalupten ta ceroubin epi thn kibwton kai epi touV anaforeiV authV epanwqen

9. kai upereicon oi anaforeiV kai ebleponto ai kefalai twn anaforewn ek twn agiwn eiV proswpon tou dabir ouk ebleponto exw kai hsan ekei ewV thV hmeraV tauthV

10. ouk hn en th kibwtw plhn duo plakeV aV eqhken mwushV en cwrhb a dieqeto kurioV meta twn uiwn israhl en tw exelqein autouV ek ghV aiguptou

11. kai egeneto en tw exelqein touV iereiV ek twn agiwn oti panteV oi iereiV oi eureqenteV hgiasqhsan ouk hsan diatetagmenoi kat' efhmerian

12. kai oi leuitai oi yaltwdoi panteV toiV uioiV asaf tw aiman tw idiqoun kai toiV uioiV autwn kai toiV adelfoiV autwn twn endedumenwn stolaV bussinaV en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV esthkoteV katenanti tou qusiasthriou kai met' autwn iereiV ekaton eikosi salpizonteV taiV salpigxin

13. kai egeneto mia fwnh en tw salpizein kai en tw yaltwdein kai en tw anafwnein fwnh mia tou exomologeisqai kai ainein tw kuriw kai wV uywsan fwnhn en salpigxin kai en kumbaloiV kai en organoiV twn wdwn kai elegon exomologeisqe tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou kai o oikoV eneplhsqh nefelhV doxhV kuriou

14. kai ouk hdunanto oi iereiV tou sthnai leitourgein apo proswpou thV nefelhV oti eneplhsen doxa kuriou ton oikon tou qeou

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina