1. Na završetku sedme godine opraštaj dugove.

2. Ovako neka bude opraštanje: neka svatko oprosti dužniku svoje potraživanje; neka ne utjeruje duga od svoga bližnjega ni od svoga brata kad se jednom proglasi Jahvino otpuštanje dugova.

3. Možeš tražiti od tuðina, ali ono što se tvoga naðe kod tvoga brata treba da otpustiš,

4. da ne bude siromaha kod tebe. TÓa Jahve æe te obilno blagoslivljati u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu da je zaposjedneš,

5. samo ako budeš dobro slušao glas Jahve, Boga svoga, držeæi i vršeæi sve ove zapovijedi što ti ih danas nareðujem.

6. Jahve, Bog tvoj, blagoslivljat æe te kako ti je obeæao te æeš moæi zajmove davati mnogim narodima, a sam ih neæeš morati uzimati; i nad mnogim æeš narodima vladati, dok oni nad tobom neæe gospodariti.

7. Naðe li se kod tebe kakav siromah, netko od tvoje braæe u kojem god gradu u zemlji što ti je Jahve, Bog tvoj, dadne, ne budi tvrda srca niti zatvaraj svoje ruke prema svome siromašnome bratu,

8. nego mu širom rastvori svoju ruku i spremno mu daj što mu nedostaje.

9. Èuvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao te rekneš: 'Sedma se godina, godina otpuštanja dugova, veæ približuje' - i da prijekim okom pogledaš svoga siromašnog brata i ništa mu ne dadneš. On bi zazvao Jahvu protiv tebe i grijeh bi bio na tebi.

10. Daj mu rado, a ne da ti srce bude zlovoljno kad mu daješ, jer æe te zbog toga blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svakom poslu tvome i u svakom pothvatu ruku tvojih.

11. Kako siromaha nikad neæe nestati iz zemlje, zapovijedam ti: širom otvaraj svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebitu u zemlji svojoj.

12. Ako se tebi proda brat tvoj - Hebrejac ili Hebrejka - neka ti služi šest godina, a sedme ga godine otpusti od sebe slobodna.

13. Kad ga slobodna od sebe otpustiš, ne šalji ga praznih ruku.

14. Daruj ga èime izmeðu stoke svoje, s gumna svoga i iz badnja svoga; èime te veæ Jahve, Bog tvoj, blagoslovio, od toga i njemu daj.

15. Sjeæaj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj i kako te Jahve, Bog tvoj, otkupio. Zato ti ovo zapovijedam danas.

16. Ali ako ti on kaže: 'Neæu da odlazim od tebe', jer voli tebe i dom tvoj i jer mu je kod tebe bilo dobro -

17. uzmi tada šilo i probuši mu uho na vratima, i neka ti bude robom zauvijek! Tako isto uèini i sa svojom sluškinjom.

18. Kad ga budeš otpuštao od sebe slobodna, neka ti ne bude teško, jer je zavrijedio dvostruku najamnièku plaæu za šest godina što ti je služio. Zato æe te Jahve, Bog tvoj, blagosloviti u svemu što budeš radio.

19. Sve muške prvine što ih omladi tvoja krupna i sitna stoka posveti Jahvi, Bogu svome! Stoga vola prvenca nemoj uprezati niti striæi prvenca od svoje sitne stoke.

20. Blaguj ga ti i tvoj dom svake godine u nazoènosti Jahve, Boga svoga, u mjestu što ga odabere Jahve.

21. Ali ako bi imali kakvu manu, ako bi bili hromi ili slijepi ili imali kakvu god ružnu manu, nemoj ih žrtvovati Jahvi, Bogu svomu!

22. Pojedi ih u svojoj kuæi. I neèist i èist mogu ih jesti, kao srnu i jelena.

23. Jedino krvi njihove ne smiješ jesti! Istoèi je na zemlju kao vodu.

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina