1. Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge nasuprot Jerihonu, gdje mu Jahve pokaza svu zemlju: Gilead do Dana,

2. sav Naftali, kraj Efrajimov i Manašeov, svu Judinu krajinu do Zapadnog mora;

3. zatim Negeb, podruèje doline Jerihona - grada palmi - do Soara.

4. Potom mu reèe Jahve: "Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da æu je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogledaš svojim oèima, ali ti onamo neæeš prijeæi."

5. I Mojsije, sluga Jahvin, umrije ondje u zemlji moapskoj po Jahvinoj zapovijedi.

6. I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob.

7. Mojsiju bijaše sto dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila.

8. Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom proðoše i dani oplakivanja - tugovanja za Mojsijem.

9. A Jošua, sin Nunov, bio je ispunjen duhom mudrosti jer Mojsije bijaše na nj položio svoje ruke. Njega su Izraelci slušali i èinili kako je Jahve naredio Mojsiju.

10. Ne pojavi se više prorok u Izraelu ravan Mojsiju - njega je Jahve poznavao licem u lice! -

11. po svim onim znakovima i èudesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Jahve slao da ih uèini na faraonu, na svim službenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj,

12. po onoj moænoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastrašnim djelima koja uèini na oèi svega Izraela.

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina