1. kai hlqen eiV ek twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV kai elalhsen met emou legwn moi deuro deixw soi to krima thV pornhV thV megalhV thV kaqhmenhV epi twn udatwn twn pollwn

2. meq hV eporneusan oi basileiV thV ghV kai emequsqhsan ek tou oinou thV porneiaV authV oi katoikounteV thn ghn

3. kai aphnegken me eiV erhmon en pneumati kai eidon gunaika kaqhmenhn epi qhrion kokkinon gemon onomatwn blasfhmiaV econ kefalaV epta kai kerata deka

4. kai h gunh h peribeblhmenh porfura kai kokkinw kai kecruswmenh crusw kai liqw timiw kai margaritaiV ecousa crusoun pothrion en th ceiri authV gemon bdelugmatwn kai akaqarthtoV porneiaV authV

5. kai epi to metwpon authV onoma gegrammenon musthrion babulwn h megalh h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn thV ghV

6. kai eidon thn gunaika mequousan ek tou aimatoV twn agiwn kai ek tou aimatoV twn marturwn ihsou kai eqaumasa idwn authn qauma mega

7. kai eipen moi o aggeloV diati eqaumasaV egw soi erw to musthrion thV gunaikoV kai tou qhriou tou bastazontoV authn tou econtoV taV epta kefalaV kai ta deka kerata

8. qhrion o eideV hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek thV abussou kai eiV apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion thV zwhV apo katabolhV kosmou bleponteV to qhrion o ti hn kai ouk estin kaiper estin

9. wde o nouV o ecwn sofian ai epta kefalai orh eisin epta opou h gunh kaqhtai ep autwn

10. kai basileiV epta eisin oi pente epesan kai o eiV estin o alloV oupw hlqen kai otan elqh oligon auton dei meinai

11. kai to qhrion o hn kai ouk estin kai autoV ogdooV estin kai ek twn epta estin kai eiV apwleian upagei

12. kai ta deka kerata a eideV deka basileiV eisin oitineV basileian oupw elabon all exousian wV basileiV mian wran lambanousin meta tou qhriou

13. outoi mian gnwmhn ecousin kai thn dunamin kai thn exousian eautwn tw qhriw diadidwsousin

14. outoi meta tou arniou polemhsousin kai to arnion nikhsei autouV oti kurioV kuriwn estin kai basileuV basilewn kai oi met autou klhtoi kai eklektoi kai pistoi

15. kai legei moi ta udata a eideV ou h pornh kaqhtai laoi kai ocloi eisin kai eqnh kai glwssai

16. kai ta deka kerata a eideV epi to qhrion outoi mishsousin thn pornhn kai hrhmwmenhn poihsousin authn kai gumnhn kai taV sarkaV authV fagontai kai authn katakausousin en puri

17. o gar qeoV edwken eiV taV kardiaV autwn poihsai thn gnwmhn autou kai poihsai mian gnwmhn kai dounai thn basileian autwn tw qhriw acri telesqh ta rhmata tou qeou

18. kai h gunh hn eideV estin h poliV h megalh h ecousa basileian epi twn basilewn thV ghV

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina