1. kai eidon epi thn dexian tou kaqhmenou epi tou qronou biblion gegrammenon eswqen kai opisqen katesfragismenon sfragisin epta

2. kai eidon aggelon iscuron khrussonta fwnh megalh tiV estin axioV anoixai to biblion kai lusai taV sfragidaV autou

3. kai oudeiV hdunato en tw ouranw oude epi thV ghV oude upokatw thV ghV anoixai to biblion oude blepein auto

4. kai egw eklaion polla oti oudeiV axioV eureqh anoixai kai anagnwnai to biblion oute blepein auto

5. kai eiV ek twn presbuterwn legei moi mh klaie idou enikhsen o lewn o wn ek thV fulhV iouda h riza dabid anoixai to biblion kai lusai taV epta sfragidaV autou

6. kai eidon kai idou en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion esthkoV wV esfagmenon econ kerata epta kai ofqalmouV epta oi eisin ta epta tou qeou pneumata ta apestalmena eiV pasan thn ghn

7. kai hlqen kai eilhfen to biblion ek thV dexiaV tou kaqhmenou epi tou qronou

8. kai ote elaben to biblion ta tessara zwa kai oi eikositessareV presbuteroi epeson enwpion tou arniou econteV ekastoV kiqaraV kai fialaV crusaV gemousaV qumiamatwn ai eisin ai proseucai twn agiwn

9. kai adousin wdhn kainhn legonteV axioV ei labein to biblion kai anoixai taV sfragidaV autou oti esfaghV kai hgorasaV tw qew hmaV en tw aimati sou ek pashV fulhV kai glwsshV kai laou kai eqnouV

10. kai epoihsaV hmaV tw qew hmwn basileiV kai iereiV kai basileusomen epi thV ghV

11. kai eidon kai hkousa fwnhn aggelwn pollwn kukloqen tou qronou kai twn zwwn kai twn presbuterwn kai ciliadeV ciliadwn

12. legonteV fwnh megalh axion estin to arnion to esfagmenon labein thn dunamin kai plouton kai sofian kai iscun kai timhn kai doxan kai eulogian

13. kai pan ktisma o estin en tw ouranw kai en th gh kai upokatw thV ghV kai epi thV qalasshV a estin kai ta en autoiV panta hkousa legontaV tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

14. kai ta tessara zwa elegon amhn kai oi eikositessareV presbuteroi epesan kai prosekunhsan zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina