1. meta tauta eidon kai idou qura hnewgmenh en tw ouranw kai h fwnh h prwth hn hkousa wV salpiggoV laloushV met emou legousa anaba wde kai deixw soi a dei genesqai meta tauta

2. kai euqewV egenomhn en pneumati kai idou qronoV ekeito en tw ouranw kai epi tou qronou kaqhmenoV

3. kai o kaqhmenoV hn omoioV orasei liqw iaspidi kai sardinw kai iriV kukloqen tou qronou omoioV orasei smaragdinw

4. kai kukloqen tou qronou qronoi eikosi kai tessareV kai epi touV qronouV eidon touV eikosi kai tessaraV presbuterouV kaqhmenouV peribeblhmenouV en imatioiV leukoiV kai escon epi taV kefalaV autwn stefanouV crusouV

5. kai ek tou qronou ekporeuontai astrapai kai brontai kai fwnai kai epta lampadeV puroV kaiomenai enwpion tou qronou ai eisin ta epta pneumata tou qeou

6. kai enwpion tou qronou qalassa ualinh omoia krustallw kai en mesw tou qronou kai kuklw tou qronou tessara zwa gemonta ofqalmwn emprosqen kai opisqen

7. kai to zwon to prwton omoion leonti kai to deuteron zwon omoion moscw kai to triton zwon econ to proswpon wV anqrwpoV kai to tetarton zwon omoion aetw petwmenw

8. kai tessara zwa en kaq eauto eicon ana pterugaV ex kukloqen kai eswqen gemonta ofqalmwn kai anapausin ouk ecousin hmeraV kai nuktoV legonta agioV agioV agioV kurioV o qeoV o pantokratwr o hn kai o wn kai o ercomenoV

9. kai otan dwsousin ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian tw kaqhmenw epi tou qronou tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

10. pesountai oi eikosi kai tessareV presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunousin tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn kai ballousin touV stefanouV autwn enwpion tou qronou legonteV

11. axioV ei kurie labein thn doxan kai thn timhn kai thn dunamin oti su ektisaV ta panta kai dia to qelhma sou eisin kai ektisqhsan

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina