1. kai meta tauta hkousa fwnhn oclou pollou megalhn en tw ouranw legontoV allhlouia h swthria kai h doxa kai h timh kai h dunamiV kuriw tw qew hmwn

2. oti alhqinai kai dikaiai ai kriseiV autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn htiV efqeiren thn ghn en th porneia authV kai exedikhsen to aima twn doulwn autou ek thV ceiroV authV

3. kai deuteron eirhkan allhlouia kai o kapnoV authV anabainei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

4. kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessareV kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw qew tw kaqhmenw epi tou qronou legonteV amhn allhlouia

5. kai fwnh ek tou qronou exhlqen legousa aineite ton qeon hmwn panteV oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi

6. kai hkousa wV fwnhn oclou pollou kai wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn brontwn iscurwn legontaV allhlouia oti ebasileusen kurioV o qeoV o pantokratwr

7. cairwmen kai agalliwmeqa kai dwmen thn doxan autw oti hlqen o gamoV tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn

8. kai edoqh auth ina peribalhtai bussinon kaqaron kai lampron to gar bussinon ta dikaiwmata estin twn agiwn

9. kai legei moi grayon makarioi oi eiV to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhqinoi eisin tou qeou

10. kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundouloV sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thV profhteiaV

11. kai eidon ton ouranon anewgmenon kai idou ippoV leukoV kai o kaqhmenoV ep auton kaloumenoV pistoV kai alhqinoV kai en dikaiosunh krinei kai polemei

12. oi de ofqalmoi autou wV flox puroV kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeiV oiden ei mh autoV

13. kai peribeblhmenoV imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logoV tou qeou

14. kai ta strateumata en tw ouranw hkolouqei autw ef ippoiV leukoiV endedumenoi bussinon leukon kai kaqaron

15. kai ek tou stomatoV autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en auth patassh ta eqnh kai autoV poimanei autouV en rabdw sidhra kai autoV patei thn lhnon tou oinou tou qumou kai thV orghV tou qeou tou pantokratoroV

16. kai ecei epi to imation kai epi ton mhron autou to onoma gegrammenon basileuV basilewn kai kurioV kuriwn

17. kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw kai ekraxen fwnh megalh legwn pasin toiV orneoiV toiV petwmenoiV en mesouranhmati deute kai sunagesqe eiV to deipnon tou megalou qeou

18. ina faghte sarkaV basilewn kai sarkaV ciliarcwn kai sarkaV iscurwn kai sarkaV ippwn kai twn kaqhmenwn ep autwn kai sarkaV pantwn eleuqerwn kai doulwn kai mikrwn kai megalwn

19. kai eidon to qhrion kai touV basileiV thV ghV kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatoV autou

20. kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthV o poihsaV ta shmeia enwpion autou en oiV eplanhsen touV labontaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV th eikoni autou zwnteV eblhqhsan oi duo eiV thn limnhn tou puroV thn kaiomenhn en tw qeiw

21. kai oi loipoi apektanqhsan en th romfaia tou kaqhmenou epi tou ippou th ekporeuomenh ek tou stomatoV autou kai panta ta ornea ecortasqhsan ek twn sarkwn autwn

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina