1. kai sunhqroisen uioV ader pasan thn dunamin autou kai anebh kai periekaqisen epi samareian kai triakonta kai duo basileiV met' autou kai paV ippoV kai arma kai anebhsan kai periekaqisan epi samareian kai epolemhsan ep' authn

2. kai apesteilen proV acaab basilea israhl eiV thn polin

3. kai eipen proV auton tade legei uioV ader to argurion sou kai to crusion sou emon estin kai ai gunaikeV sou kai ta tekna sou ema estin

4. kai apekriqh o basileuV israhl kai eipen kaqwV elalhsaV kurie basileu soV egw eimi kai panta ta ema

5. kai anestreyan oi aggeloi kai eipon tade legei uioV ader egw apestalka proV se legwn to argurion sou kai to crusion sou kai taV gunaikaV sou kai ta tekna sou dwseiV emoi

6. oti tauthn thn wran aurion apostelw touV paidaV mou proV se kai ereunhsousin ton oikon sou kai touV oikouV twn paidwn sou kai estai ta epiqumhmata ofqalmwn autwn ef' a an epibalwsi taV ceiraV autwn kai lhmyontai

7. kai ekalesen o basileuV israhl pantaV touV presbuterouV kai eipen gnwte dh kai idete oti kakian outoV zhtei oti apestalken proV me peri twn gunaikwn mou kai peri twn uiwn mou kai peri twn qugaterwn mou to argurion mou kai to crusion mou ouk apekwlusa ap' autou

8. kai eipan autw oi presbuteroi kai paV o laoV mh akoushV kai mh qelhshV

9. kai eipen toiV aggeloiV uiou ader legete tw kuriw umwn panta osa apestalkaV proV ton doulon sou en prwtoiV poihsw to de rhma touto ou dunhsomai poihsai kai aphran oi andreV kai epestreyan autw logon

10. kai antapesteilen proV auton uioV ader legwn tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih ei ekpoihsei o couV samareiaV taiV alwpexin panti tw law toiV pezoiV mou

11. kai apekriqh o basileuV israhl kai eipen ikanousqw mh kaucasqw o kurtoV wV o orqoV

12. kai egeneto ote apekriqh autw ton logon touton pinwn hn autoV kai panteV oi basileiV met' autou en skhnaiV kai eipen toiV paisin autou oikodomhsate caraka kai eqento caraka epi thn polin

13. kai idou profhthV eiV proshlqen tw basilei israhl kai eipen tade legei kurioV ei eorakaV panta ton oclon ton megan touton idou egw didwmi auton shmeron eiV ceiraV saV kai gnwsh oti egw kurioV

14. kai eipen acaab en tini kai eipen tade legei kurioV en toiV paidarioiV twn arcontwn twn cwrwn kai eipen acaab tiV sunayei ton polemon kai eipen su

15. kai epeskeyato acaab ta paidaria twn arcontwn twn cwrwn kai egenonto diakosioi kai triakonta kai meta tauta epeskeyato ton laon pan uion dunamewV exhkonta ciliadaV

16. kai exhlqen meshmbriaV kai uioV ader pinwn mequwn en sokcwq autoV kai oi basileiV triakonta kai duo basileiV sumbohqoi met' autou

17. kai exhlqon paidaria arcontwn twn cwrwn en prwtoiV kai apostellousin kai apaggellousin tw basilei suriaV legonteV andreV exelhluqasin ek samareiaV

18. kai eipen autoiV ei eiV eirhnhn outoi ekporeuontai sullabete autouV zwntaV kai ei eiV polemon zwntaV sullabete autouV

19. kai mh exelqatwsan ek thV polewV ta paidaria arcontwn twn cwrwn kai h dunamiV opisw autwn

20. epataxen ekastoV ton par' autou kai edeuterwsen ekastoV ton par' autou kai efugen suria kai katediwxen autouV israhl kai swzetai uioV ader basileuV suriaV ef' ippou ippewV

21. kai exhlqen basileuV israhl kai elaben pantaV touV ippouV kai ta armata kai epataxen plhghn megalhn en suria

22. kai proshlqen o profhthV proV basilea israhl kai eipen krataiou kai gnwqi kai ide ti poihseiV oti epistrefontoV tou eniautou uioV ader basileuV suriaV anabainei epi se

23. kai oi paideV basilewV suriaV eipon qeoV orewn qeoV israhl kai ou qeoV koiladwn dia touto ekrataiwsen uper hmaV ean de polemhswmen autouV kat' euqu ei mh krataiwsomen uper autouV

24. kai to rhma touto poihson aposthson touV basileiV ekaston eiV ton topon autwn kai qou ant' autwn satrapaV

25. kai allaxomen soi dunamin kata thn dunamin thn pesousan apo sou kai ippon kata thn ippon kai armata kata ta armata kai polemhsomen proV autouV kat' euqu kai krataiwsomen uper autouV kai hkousen thV fwnhV autwn kai epoihsen outwV

26. kai egeneto epistreyantoV tou eniautou kai epeskeyato uioV ader thn surian kai anebh eiV afeka eiV polemon epi israhl

27. kai oi uioi israhl epeskephsan kai paregenonto eiV apanthn autwn kai parenebalen israhl ex enantiaV autwn wsei duo poimnia aigwn kai suria eplhsen thn ghn

28. kai proshlqen o anqrwpoV tou qeou kai eipen tw basilei israhl tade legei kurioV anq' wn eipen suria qeoV orewn kurioV o qeoV israhl kai ou qeoV koiladwn autoV kai dwsw thn dunamin thn megalhn tauthn eiV ceira shn kai gnwsh oti egw kurioV

29. kai paremballousin outoi apenanti toutwn epta hmeraV kai egeneto en th hmera th ebdomh kai proshgagen o polemoV kai epataxen israhl thn surian ekaton ciliadaV pezwn mia hmera

30. kai efugon oi kataloipoi eiV afeka eiV thn polin kai epesen to teicoV epi eikosi kai epta ciliadaV andrwn twn kataloipwn kai uioV ader efugen kai eishlqen eiV ton oikon tou koitwnoV eiV to tamieion

31. kai eipen toiV paisin autou oida oti basileiV israhl basileiV eleouV eisin epiqwmeqa dh sakkouV epi taV osfuaV hmwn kai scoinia epi taV kefalaV hmwn kai exelqwmen proV basilea israhl ei pwV zwogonhsei taV yucaV hmwn

32. kai periezwsanto sakkouV epi taV osfuaV autwn kai eqesan scoinia epi taV kefalaV autwn kai eipon tw basilei israhl douloV sou uioV ader legei zhsatw dh h yuch mou kai eipen ei eti zh adelfoV mou estin

33. kai oi andreV oiwnisanto kai espeusan kai anelexan ton logon ek tou stomatoV autou kai eipon adelfoV sou uioV ader kai eipen eiselqate kai labete auton kai exhlqen proV auton uioV ader kai anabibazousin auton proV auton epi to arma

34. kai eipen proV auton taV poleiV aV elaben o pathr mou para tou patroV sou apodwsw soi kai exodouV qhseiV sautw en damaskw kaqwV eqeto o pathr mou en samareia kai egw en diaqhkh exapostelw se kai dieqeto autw diaqhkhn kai exapesteilen auton

35. kai anqrwpoV eiV ek twn uiwn twn profhtwn eipen proV ton plhsion autou en logw kuriou pataxon dh me kai ouk hqelhsen o anqrwpoV pataxai auton

36. kai eipen proV auton anq' wn ouk hkousaV thV fwnhV kuriou idou su apotreceiV ap' emou kai pataxei se lewn kai aphlqen ap' autou kai euriskei auton lewn kai epataxen auton

37. kai euriskei anqrwpon allon kai eipen pataxon me dh kai epataxen auton o anqrwpoV pataxaV kai sunetriyen

38. kai eporeuqh o profhthV kai esth tw basilei israhl epi thV odou kai katedhsato telamwni touV ofqalmouV autou

39. kai egeneto wV o basileuV pareporeueto kai outoV eboa proV ton basilea kai eipen o douloV sou exhlqen epi thn stratian tou polemou kai idou anhr eishgagen proV me andra kai eipen proV me fulaxon touton ton andra ean de ekphdwn ekphdhsh kai estai h yuch sou anti thV yuchV autou h talanton arguriou sthseiV

40. kai egenhqh periebleyato o douloV sou wde kai wde kai outoV ouk hn kai eipen proV auton o basileuV israhl idou kai ta enedra par' emoi efoneusaV

41. kai espeusen kai afeilen ton telamwna apo twn ofqalmwn autou kai epegnw auton o basileuV israhl oti ek twn profhtwn outoV

42. kai eipen proV auton tade legei kurioV dioti exhnegkaV su andra oleqrion ek ceiroV sou kai estai h yuch sou anti thV yuchV autou kai o laoV sou anti tou laou autou

43. kai aphlqen o basileuV israhl sugkecumenoV kai eklelumenoV kai ercetai eiV samareian

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina