1. []

2. plhn o laoV hsan qumiwnteV epi toiV uyhloiV oti ouk wkodomhqh oikoV tw onomati kuriou ewV nun

3. kai hgaphsen salwmwn ton kurion poreuesqai en toiV prostagmasin dauid tou patroV autou plhn en toiV uyhloiV equen kai equmia

4. kai anesth kai eporeuqh eiV gabawn qusai ekei oti auth uyhlotath kai megalh cilian olokautwsin anhnegken salwmwn epi to qusiasthrion en gabawn

5. kai wfqh kurioV tw salwmwn en upnw thn nukta kai eipen kurioV proV salwmwn aithsai ti aithma sautw

6. kai eipen salwmwn su epoihsaV meta tou doulou sou dauid tou patroV mou eleoV mega kaqwV dihlqen enwpion sou en alhqeia kai en dikaiosunh kai en euquthti kardiaV meta sou kai efulaxaV autw to eleoV to mega touto dounai ton uion autou epi tou qronou autou wV h hmera auth

7. kai nun kurie o qeoV mou su edwkaV ton doulon sou anti dauid tou patroV mou kai egw eimi paidarion mikron kai ouk oida thn exodon mou kai thn eisodon mou

8. o de douloV sou en mesw tou laou sou on exelexw laon polun oV ouk ariqmhqhsetai

9. kai dwseiV tw doulw sou kardian akouein kai diakrinein ton laon sou en dikaiosunh tou suniein ana meson agaqou kai kakou oti tiV dunhsetai krinein ton laon sou ton barun touton

10. kai hresen enwpion kuriou oti hthsato salwmwn to rhma touto

11. kai eipen kurioV proV auton anq' wn hthsw par' emou to rhma touto kai ouk hthsw sautw hmeraV pollaV kai ouk hthsw plouton oude hthsw yucaV ecqrwn sou all' hthsw sautw sunesin tou eisakouein krima

12. idou pepoihka kata to rhma sou idou dedwka soi kardian fronimhn kai sofhn wV su ou gegonen emprosqen sou kai meta se ouk anasthsetai omoioV soi

13. kai a ouk hthsw dedwka soi kai plouton kai doxan wV ou gegonen anhr omoioV soi en basileusin

14. kai ean poreuqhV en th odw mou fulassein taV entolaV mou kai ta prostagmata mou wV eporeuqh dauid o pathr sou kai plhqunw taV hmeraV sou

15. kai exupnisqh salwmwn kai idou enupnion kai anesth kai paraginetai eiV ierousalhm kai esth kata proswpon tou qusiasthriou tou kata proswpon kibwtou diaqhkhV kuriou en siwn kai anhgagen olokautwseiV kai epoihsen eirhnikaV kai epoihsen poton megan eautw kai pasin toiV paisin autou

16. tote wfqhsan duo gunaikeV pornai tw basilei kai esthsan enwpion autou

17. kai eipen h gunh h mia en emoi kurie egw kai h gunh auth oikoumen en oikw eni kai etekomen en tw oikw

18. kai egenhqh en th hmera th trith tekoushV mou kai eteken kai h gunh auth kai hmeiV kata to auto kai ouk estin ouqeiV meq' hmwn parex amfoterwn hmwn en tw oikw

19. kai apeqanen o uioV thV gunaikoV tauthV thn nukta wV epekoimhqh ep' auton

20. kai anesth meshV thV nuktoV kai elaben ton uion mou ek twn agkalwn mou kai ekoimisen auton en tw kolpw authV kai ton uion authV ton teqnhkota ekoimisen en tw kolpw mou

21. kai anesthn to prwi qhlasai ton uion mou kai ekeinoV hn teqnhkwV kai idou katenohsa auton prwi kai idou ouk hn o uioV mou on etekon

22. kai eipen h gunh h etera ouci alla o uioV mou o zwn o de uioV sou o teqnhkwV kai elalhsan enwpion tou basilewV

23. kai eipen o basileuV autaiV su legeiV outoV o uioV mou o zwn kai o uioV tauthV o teqnhkwV kai su legeiV ouci alla o uioV mou o zwn kai o uioV sou o teqnhkwV

24. kai eipen o basileuV labete moi macairan kai proshnegkan thn macairan enwpion tou basilewV

25. kai eipen o basileuV dielete to paidion to qhlazon to zwn eiV duo kai dote to hmisu autou tauth kai to hmisu autou tauth

26. kai apekriqh h gunh hV hn o uioV o zwn kai eipen proV ton basilea oti etaracqh h mhtra authV epi tw uiw authV kai eipen en emoi kurie dote auth to paidion kai qanatw mh qanatwshte auton kai auth eipen mhte emoi mhte auth estw dielete

27. kai apekriqh o basileuV kai eipen dote to paidion th eipoush dote auth auto kai qanatw mh qanatwshte auton auth h mhthr autou

28. kai hkousan paV israhl to krima touto o ekrinen o basileuV kai efobhqhsan apo proswpou tou basilewV oti eidon oti fronhsiV qeou en autw tou poiein dikaiwma

“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina