1. kai egeneto logoV kuriou en ceiri iou uiou anani proV baasa

2. anq' wn uywsa se apo thV ghV kai edwka se hgoumenon epi ton laon mou israhl kai eporeuqhV en th odw ieroboam kai exhmarteV ton laon mou ton israhl tou parorgisai me en toiV mataioiV autwn

3. idou egw exegeirw opisw baasa kai opisqen tou oikou autou kai dwsw ton oikon sou wV ton oikon ieroboam uiou nabat

4. ton teqnhkota tou baasa en th polei katafagontai auton oi kuneV kai ton teqnhkota autou en tw pediw katafagontai auton ta peteina tou ouranou

5. kai ta loipa twn logwn baasa kai panta a epoihsen kai ai dunasteiai autou ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl

6. kai ekoimhqh baasa meta twn paterwn autou kai qaptetai en qersa kai basileuei hla uioV autou ant' autou en tw eikostw etei basilewV asa

7. kai en ceiri iou uiou anani elalhsen kurioV epi baasa kai epi ton oikon autou pasan thn kakian hn epoihsen enwpion kuriou tou parorgisai auton en toiV ergoiV twn ceirwn autou tou einai kata ton oikon ieroboam kai uper tou pataxai auton

8. kai hla uioV baasa ebasileusen epi israhl duo eth en qersa

9. kai sunestreyen ep' auton zambri o arcwn thV hmisouV thV ippou kai autoV hn en qersa pinwn mequwn en tw oikw wsa tou oikonomou en qersa

10. kai eishlqen zambri kai epataxen auton kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant' autou

11. kai egenhqh en tw basileusai auton en tw kaqisai auton epi tou qronou autou kai epataxen olon ton oikon baasa

12. kata to rhma o elalhsen kurioV epi ton oikon baasa proV iou ton profhthn

13. peri paswn twn amartiwn baasa kai hla tou uiou autou wV exhmarten ton israhl tou parorgisai kurion ton qeon israhl en toiV mataioiV autwn

14. kai ta loipa twn logwn hla kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl

15. kai zambri ebasileusen epta hmeraV en qersa kai h parembolh israhl epi gabaqwn thn twn allofulwn

16. kai hkousen o laoV en th parembolh legontwn sunestrafh zambri kai epaisen ton basilea kai ebasileusan en israhl ton ambri ton hgoumenon thV stratiaV epi israhl en th hmera ekeinh en th parembolh

17. kai anebh ambri kai paV israhl met' autou ek gabaqwn kai periekaqisan epi qersa

18. kai egenhqh wV eiden zambri oti prokateilhmptai autou h poliV kai eisporeuetai eiV antron tou oikou tou basilewV kai enepurisen ep' auton ton oikon tou basilewV en puri kai apeqanen

19. uper twn amartiwn autou wn epoihsen tou poihsai to ponhron enwpion kuriou poreuqhnai en odw ieroboam uiou nabat kai en taiV amartiaiV autou wV exhmarten ton israhl

20. kai ta loipa twn logwn zambri kai taV sunayeiV autou aV sunhyen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl

21. tote merizetai o laoV israhl hmisu tou laou ginetai opisw qamni uiou gwnaq tou basileusai auton kai to hmisu tou laou ginetai opisw ambri

22. o laoV o wn opisw ambri uperekrathsen ton laon ton opisw qamni uiou gwnaq kai apeqanen qamni kai iwram o adelfoV autou en tw kairw ekeinw kai ebasileusen ambri meta qamni

23. en tw etei tw triakostw kai prwtw tou basilewV asa basileuei ambri epi israhl dwdeka eth en qersa basileuei ex eth

24. kai ekthsato ambri to oroV to semerwn para semhr tou kuriou tou orouV duo talantwn arguriou kai wkodomhsen to oroV kai epekalesen to onoma tou orouV ou wkodomesen epi tw onomati semhr tou kuriou tou orouV saemhrwn

25. kai epoihsen ambri to ponhron enwpion kuriou kai eponhreusato uper pantaV touV genomenouV emprosqen autou

26. kai eporeuqh en pash odw ieroboam uiou nabat kai en taiV amartiaiV autou aiV exhmarten ton israhl tou parorgisai ton kurion qeon israhl en toiV mataioiV autwn

27. kai ta loipa twn logwn ambri kai panta a epoihsen kai h dunasteia autou ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl

28. kai ekoimhqh ambri meta twn paterwn autou kai qaptetai en samareia kai basileuei acaab uioV autou ant' autou [28a] kai en tw eniautw tw endekatw tou ambri basileuei iwsafat uioV asa etwn triakonta kai pente en th basileia autou kai eikosi pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou gazouba qugathr selei [28b] kai eporeuqh en th odw asa tou patroV autou kai ouk exeklinen ap' authV tou poiein to euqeV enwpion kuriou plhn twn uyhlwn ouk exhran equon en toiV uyhloiV kai equmiwn [28c] kai a suneqeto iwsafat kai pasa h dunasteia hn epoihsen kai ouV epolemhsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn iouda [28d] kai ta loipa twn sumplokwn aV epeqento en taiV hmeraiV asa tou patroV autou exhren apo thV ghV [28e] kai basileuV ouk hn en suria nasib [28f] kai o basileuV iwsafat epoihsen naun eiV qarsiV poreuesqai eiV swfir epi to crusion kai ouk eporeuqh oti sunetribh h nauV en gasiwngaber [28g] tote eipen o basileuV israhl proV iwsafat exapostelw touV paidaV sou kai ta paidaria mou en th nhi kai ouk ebouleto iwsafat [28h] kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen iwram uioV autou ant' autou

29. en etei deuterw tw iwsafat basileuei acaab uioV ambri ebasileusen epi israhl en samareia eikosi kai duo eth

30. kai epoihsen acaab to ponhron enwpion kuriou eponhreusato uper pantaV touV emprosqen autou

31. kai ouk hn autw ikanon tou poreuesqai en taiV amartiaiV ieroboam uiou nabat kai elaben gunaika thn iezabel qugatera ieqebaal basilewV sidwniwn kai eporeuqh kai edouleusen tw baal kai prosekunhsen autw

32. kai esthsen qusiasthrion tw baal en oikw twn prosocqismatwn autou on wkodomhsen en samareia

33. kai epoihsen acaab alsoV kai proseqhken acaab tou poihsai parorgismata tou parorgisai thn yuchn autou tou exoleqreuqhnai ekakopoihsen uper pantaV touV basileiV israhl touV genomenouV emprosqen autou

34. en taiV hmeraiV autou wkodomhsen acihl o baiqhlithV thn iericw en tw abirwn tw prwtotokw autou eqemeliwsen authn kai tw segoub tw newterw autou epesthsen quraV authV kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri ihsou uiou nauh

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina