26. pan de skotoV autw upomeinai katedetai auton pur akauston kakwsai de autou ephlutoV ton oikon

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina