1. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek:

2. "Csinálj magadnak két ezüstkürtöt, kovácsolt munka legyen. A közösség összehívására, s táborbontáskor jeladásra szolgáljanak.

3. Ha megfújják õket, az egész közösség gyûljön köréd a megnyilatkozás sátorának bejáratához.

4. De ha csak az egyiket fújják meg, akkor csupán a vezérek, Izrael ezreinek a fejei gyûljenek köréd.

5. Ha a kürtszó után felhangzik vezényszótok, a kelet felé táborozók keljenek útra.

6. A második olyan kürtszóra, amelyet parancsszótok követ, a dél felé táborozók induljanak. A kürtszó után vezényszónak kell következnie annak jeléül, hogy útra kell kelni.

7. A közösség összehívására azonban csupán kürtölni kell, jelszót nem kell kiadni.

8. Áron fiai, a papok fújják a kürtöt, s ez a szokás maradjon meg egyszer s mindenkorra, az eljövendõ nemzedékekre is kötelezõ szabálynak.

9. S ha földeteken a benneteket szorongató ellenség ellen hadba vonultok, fújjátok meg a trombitákat és adjatok vezényszókat, hogy az Úr, a ti Istenetek megemlékezzék rólatok, és megmeneküljetek ellenségeitek elõl.

10. Örömünnepeitek alkalmával, ünnepnapjaitokon és újhold idején égõ- és közösségi áldozataitokra fújjátok meg a kürtöket, hogy Istenetek figyelmét magatokra irányítsátok. Az Úr vagyok, a ti Istenetek."

11. A második esztendõ második hónapjában, a hónap huszadik napján fölemelkedett a felhõ a tanúság hajléka felõl.

12. Izrael fiai tehát tábort bontottak és pihenõket tartva (odébb vonultak) a Sínai pusztáról. A felhõ Paran pusztájában ereszkedett le.

13. Elõször keltek útra az Úr parancsára, amelyet Mózes által adott.

14. Elsõként Júda fiai táborának hadi jelvénye indult, az egyik csoport a másik után. Csapatuk élén Amminadab fia, Nachson állt.

15. Az Isszachár fiai törzsének csapatát Cuár fia, Netaneel vezette.

16. A Zebulun fiaiból álló törzs csapatának vezére Helon fia, Eliáb volt.

17. Amikor lebontották a hajlékot, elindultak Gerson és Merári fiai, akiknek a hajlékot kellett vinniük.

18. Azután Ruben fiai táborának hadi jelvénye következett, egyik csoport a másik után; az õ csapatuk élén Sedeur fia, Elicur állt.

19. A Simeon fiaiból álló törzs csapatát Curisaddai fia, Selumiel vezette.

20. A Gád fiaiból álló törzs csapatának Reuel fia, Eljazaf volt a vezére.

21. Azután Kehát fiai indultak, akiknek a szentélyt kellett vinniük; mire megérkeztek, akkorra a hajlékot már felállították.

22. Most Efraim fiai táborának hadi jelvénye indult, egyik csoport a másik után; csapatuk élén Ammihud fia, Elisama állt.

23. A Manassze fiaiból álló törzs csapatát Pedacur fia, Gamliel vezette.

24. A Benjamin fiaiból álló törzs csapatának Gidoni fia, Abidan volt a vezére.

25. Majd Dán fia táborának hadi jelvénye következett, ez szolgált az egész tábornak hátvédül; csapatuk élén Ammisaddai fia, Achiezer állt.

26. Az Áser fiaiból álló törzs csapatát Ochran fia, Pagiel vezette.

27. A Naftali fiaiból álló törzs csapatának Enan fia, Achira volt a vezére.

28. Ez volt a sorrend, amely szerint Izrael fiai útra keltek, az egyik csoport a másik után; így keltek útra.

29. Így szólt Mózes Hobábhoz, a Midián fiai közül való Reuel fiához, aki apósa volt Mózesnek: "Készen vagyunk rá, hogy elinduljunk arra a helyre, amelyrõl azt mondta az Úr: nektek adom. Gyere velünk! Jóval viszonozzuk majd, hiszen az Úr boldogulást ígért Izraelnek."

30. Õ azonban ezt válaszolta: "Nem megyek, inkább visszatérek szülõföldemre, rokonaim körébe."

31. De (Mózes) folytatta: "Ne hagyj cserben minket! Éppen mert olyan jól tudod, hol üthetünk tábort a pusztában, neked kell a szemünk világának lenned.

32. Ha velünk jössz, részed lesz mindabban a jóban, amelyet az Úr nekünk juttat."

33. Elindultak hát az Úr hegyétõl és háromnapi járásnyira (mentek) az Úr szövetségének ládája haladt a háromnapi úton elöl, hogy táborhelyet mutasson nekik.

34. S az Úr felhõje lebegett fölöttük azon a napon, amelyen a táborból elindultak.

35. Amikor a láda elindult, Mózes így szólt: "Kelj föl, Uram, hogy ellenségeid szétszóródjanak, s gyûlölõid fussanak színed elõl!"

36. S amikor megállt, ezt mondta: "Térj vissza, Uram, Izrael ezreinek sokaságához!"

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina