1. I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju - knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapeèaæena sa sedam peèata!

2. I vidjeh snažna anðela gdje iza glasa proglašuje: "Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpeèatiti peèate njezine?"

3. I nitko - ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom - nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju.

4. Briznem u plaè jer se nitko ne naðe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju.

5. A jedan od starješina reèe: "Ne plaèi! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on æe otvoriti knjigu i sedam peèata njezinih.

6. I vidjeh: posred prijestolja i èetiriju biæa i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam oèiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih.

7. On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu.

8. A kad on uze knjigu, èetiri biæa i dvadeset i èetiri starješine padoše nièice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetaèkih.

9. Pjevaju oni pjesmu novu: "Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti peèate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda;

10. uèinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i sveæenicima i kraljevat æe na zemlji."

11. I vidjeh, i zaèuh glas anðela mnogih uokolo prijestolja, i biæa i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuæe tisuæa.

12. Klicahu iza glasa: "Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moæ, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i èast, i slavu, i blagoslov!"

13. I zaèujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i èast, i slava i vlast u vijeke vjekova!"

14. I èetiri biæa ponavljahu: "Amen!" A starješine padnu nièice i poklone se.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina