pronađen 2407 Rezultati za: Kuriou

 • egeneto de hr prwtotokoV iouda ponhroV enantion kuriou kai apekteinen auton o qeoV (Gênesis 38, 7)

 • kai euren iwshf carin enantion tou kuriou autou euhrestei de autw kai katesthsen auton epi tou oikou autou kai panta osa hn autw edwken dia ceiroV iwshf (Gênesis 39, 4)

 • egeneto de meta to katastaqhnai auton epi tou oikou autou kai epi panta osa hn autw kai huloghsen kurioV ton oikon tou aiguptiou dia iwshf kai egenhqh eulogia kuriou en pasin toiV uparcousin autw en tw oikw kai en tw agrw (Gênesis 39, 5)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta kai epebalen h gunh tou kuriou autou touV ofqalmouV authV epi iwshf kai eipen koimhqhti met' emou (Gênesis 39, 7)

 • o de ouk hqelen eipen de th gunaiki tou kuriou autou ei o kurioV mou ou ginwskei di' eme ouden en tw oikw autou kai panta osa estin autw edwken eiV taV ceiraV mou (Gênesis 39, 8)

 • ei to men argurion o euromen en toiV marsippoiV hmwn apestreyamen proV se ek ghV canaan pwV an kleyaimen ek tou oikou tou kuriou sou argurion h crusion (Gênesis 44, 8)

 • egeneto de hnika anebhmen proV ton paida sou patera de hmwn aphggeilamen autw ta rhmata tou kuriou (Gênesis 44, 24)

 • nun oun paramenw soi paiV anti tou paidiou oikethV tou kuriou to de paidion anabhtw meta twn adelfwn (Gênesis 44, 33)

 • exhlqen de to etoV ekeino kai hlqon proV auton en tw etei tw deuterw kai eipan autw mhpote ektribwmen apo tou kuriou hmwn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparconta kai ta kthnh proV se ton kurion kai ouc upoleipetai hmin enantion tou kuriou hmwn all' h to idion swma kai h gh hmwn (Gênesis 47, 18)

 • kai eipan seswkaV hmaV euromen carin enantion tou kuriou hmwn kai esomeqa paideV faraw (Gênesis 47, 25)

 • thn swthrian perimenw kuriou (Gênesis 49, 18)

 • wfqh de autw aggeloV kuriou en flogi puroV ek tou batou kai ora oti o batoV kaietai puri o de batoV ou katekaieto (Êxodo 3, 2)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina