pronađen 3600 Rezultati za: Tav

 • umeiV de genoV eklekton basileion ierateuma eqnoV agion laoV eiV peripoihsin opwV taV aretaV exaggeilhte tou ek skotouV umaV kalesantoV eiV to qaumaston autou fwV (I São Pedro 2, 9)

 • oti outwV estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaV fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian (I São Pedro 2, 15)

 • pantaV timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate (I São Pedro 2, 17)

 • oV taV amartiaV hmwn autoV anhnegken en tw swmati autou epi to xulon ina taiV amartiaiV apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi autou iaqhte (I São Pedro 2, 24)

 • outwV gar pote kai ai agiai gunaikeV ai elpizousai epi ton qeon ekosmoun eautaV upotassomenai toiV idioiV andrasin (I São Pedro 3, 5)

 • oi andreV omoiwV sunoikounteV kata gnwsin wV asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemonteV timhn wV kai sugklhronomoi caritoV zwhV eiV to mh ekkoptesqai taV proseucaV umwn (I São Pedro 3, 7)

 • oti oi ofqalmoi kuriou epi dikaiouV kai wta autou eiV dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountaV kaka (I São Pedro 3, 12)

 • kreitton gar agaqopoiountaV ei qelei to qelhma tou qeou pascein h kakopoiountaV (I São Pedro 3, 17)

 • oi apodwsousin logon tw etoimwV econti krinai zwntaV kai nekrouV (I São Pedro 4, 5)

 • pantwn de to teloV hggiken swfronhsate oun kai nhyate eiV taV proseucaV (I São Pedro 4, 7)

 • wste kai oi pasconteV kata to qelhma tou qeou wV pistw ktisth paratiqesqwsan taV yucaV eautwn en agaqopoiia (I São Pedro 4, 19)

 • o de qeoV pashV caritoV o kalesaV hmaV eiV thn aiwnion autou doxan en cristw ihsou oligon paqontaV autoV katartisai umaV sthrixai sqenwsai qemeliwsai (I São Pedro 5, 10)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina