pronađen 3600 Rezultati za: Tav

 • en toutw egnwkamen thn agaphn oti ekeinoV uper hmwn thn yuchn autou eqhken kai hmeiV ofeilomen uper twn adelfwn taV yucaV tiqenai (I São João 3, 16)

 • kai en toutw ginwskomen oti ek thV alhqeiaV esmen kai emprosqen autou peisomen taV kardiaV hmwn (I São João 3, 19)

 • kai o ean aitwmen lambanomen par autou oti taV entolaV autou throumen kai ta aresta enwpion autou poioumen (I São João 3, 22)

 • kai o thrwn taV entolaV autou en autw menei kai autoV en autw kai en toutw ginwskomen oti menei en hmin ek tou pneumatoV ou hmin edwken (I São João 3, 24)

 • en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taV entolaV autou thrwmen (I São João 5, 2)

 • auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin (I São João 5, 3)

 • ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountaV en alhqeia kaqwV entolhn elabomen para tou patroV (II São João 1, 4)

 • kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata taV entolaV autou auth estin h entolh kaqwV hkousate ap archV ina en auth peripathte (II São João 1, 6)

 • upomnhsai de umaV boulomai eidotaV umaV apax touto oti o kurioV laon ek ghV aiguptou swsaV to deuteron touV mh pisteusantaV apwlesen (São Judas 1, 5)

 • aggelouV te touV mh thrhsantaV thn eautwn archn alla apolipontaV to idion oikhthrion eiV krisin megalhV hmeraV desmoiV aidioiV upo zofon tethrhken (São Judas 1, 6)

 • wV sodoma kai gomorra kai ai peri autaV poleiV ton omoion toutoiV tropon ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkoV eteraV prokeintai deigma puroV aiwniou dikhn upecousai (São Judas 1, 7)

 • kumata agria qalasshV epafrizonta taV eautwn aiscunaV astereV planhtai oiV o zofoV tou skotouV eiV ton aiwna tethrhtai (São Judas 1, 13)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina