pronađen 3600 Rezultati za: Tav

 • dio ouk amelhsw umaV aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia (II São Pedro 1, 12)

 • malista de touV opisw sarkoV en epiqumia miasmou poreuomenouV kai kuriothtoV katafronountaV tolmhtai auqadeiV doxaV ou tremousin blasfhmounteV (II São Pedro 2, 10)

 • uperogka gar mataiothtoV fqeggomenoi deleazousin en epiqumiaiV sarkoV aselgeiaiV touV ontwV apofugontaV touV en planh anastrefomenouV (II São Pedro 2, 18)

 • touto prwton ginwskonteV oti eleusontai ep escatou twn hmerwn empaiktai kata taV idiaV autwn epiqumiaV poreuomenoi (II São Pedro 3, 3)

 • lanqanei gar autouV touto qelontaV oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatoV kai di udatoV sunestwsa tw tou qeou logw (II São Pedro 3, 5)

 • ou bradunei o kurioV thV epaggeliaV wV tineV braduthta hgountai alla makroqumei eiV hmaV mh boulomenoV tinaV apolesqai alla pantaV eiV metanoian cwrhsai (II São Pedro 3, 9)

 • prosdokwntaV kai speudontaV thn parousian thV tou qeou hmeraV di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai (II São Pedro 3, 12)

 • wV kai en pasaiV taiV epistolaiV lalwn en autaiV peri toutwn en oiV estin dusnohta tina a oi amaqeiV kai asthriktoi streblousin wV kai taV loipaV grafaV proV thn idian autwn apwleian (II São Pedro 3, 16)

 • ean omologwmen taV amartiaV hmwn pistoV estin kai dikaioV ina afh hmin taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV (I São João 1, 9)

 • kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen (I São João 2, 3)

 • o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin (I São João 2, 4)

 • kai oidate oti ekeinoV efanerwqh ina taV amartiaV hmwn arh kai amartia en autw ouk estin (I São João 3, 5)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina