2. kai prosetaxen iwshf toiV paisin autou toiV entafiastaiV entafiasai ton patera autou kai enetafiasan oi entafiastai ton israhl

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina