1. Što æemo dakle reæi? Što je Abraham, otac naš, našao po tijelu?

2. Doista, ako je Abraham po djelima opravdan, ima se èime dièiti - ali ne pred Bogom.

3. Ta što veli Pismo? Povjerova Abraham Bogu i uraèuna mu se u pravednost.

4. Onomu tko radi ne raèuna se plaæa kao milost, nego kao dug.

5. Onomu tko ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uraèunava u pravednost,

6. kao što i David blaženim proglašuje èovjeka kojemu Bog uraèunava pravednost bez djela:

7. Blaženi oni kojima je zloèin otpušten, kojima je grijeh pokriven!

8. Blago èovjeku komu Gospodin ne ubraja krivnju.

9. Ide li dakle ovo blaženstvo samo obrezane ili i neobrezane? Ta velimo: Vjera se Abrahamu uraèuna u pravednost.

10. A kako mu se uraèuna? Veæ obrezanu ili još neobrezanu? Ne obrezanu, nego neobrezanu!

11. I znak obrezanja primi kao peèat pravednosti koju je po vjeri zadobio još neobrezan, da bude ocem svih vjernika: neobrezanih - te im se uraèuna pravednost -

12. i ocem obrezanih, ne onih koji su samo obrezani, nego onih koji uz to idu stopama vjere još neobrezana oca našeg Abrahama.

13. Doista, obeæanje da æe biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere.

14. Jer ako su baštinici oni iz Zakona, prazna je vjera, jalovo obeæanje.

15. Ta Zakon raða gnjev; gdje pak nema Zakona, nema ni prekršaja.

16. Zato - zbog vjere da bude po milosti to obeæanje zajamèeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas -

17. kao što je pisano: Ocem mnoštva naroda ja te postavljam - pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije.

18. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je reèeno: Toliko æe biti tvoje potomstvo.

19. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje veæ obamrlo - bilo mu je blizu sto godina - i obamrlost krila Sarina.

20. Ali pred Božjim obeæanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojaèao davši slavu Bogu,

21. posve uvjeren da on može uèiniti što je obeæao.

22. Zato mu se i uraèuna u pravednost.

23. Ali nije samo za nj napisano: Uraèuna mu se,

24. nego i za nas kojima se ima uraèunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega,

25. koji je predan za opaèine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina